The results of studies of wastewater susceptibility on biological decomposition-– COD fractions on an example of sewage treatment plant in Rybnik

Wyniki badań podatności ścieków na rozkład biologiczny - frakcje ChZT na przykładzie oczyszcalni ścieków w Rybniku
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
It the paper, the results were described of studies of COD fractions in raw wastewater, after mechanical treatment as well as in processed sewages. The decomposition of COD fractions within a day period was discussed, as well as during tests with manual steering of sewage treatment plant work, and during the dosage of organic carbon from external source. The tests were executed in sewage treatment plant in Rybnik-Orzepowice working in sequencing-flow technology, within the frames of realization of specific targeted project No. 6 ZR72008C/07051, titled “The increase reduction of the biogenes by optimization of sewage biological treatment process in sewage treatment plant Rybnik-Orzepowice”.
Polish abstract: 
W niniejszym artykule opisano wyniki badań frakcji ChZT w ściekach surowych, po oczyszczeniu mechanicznym oraz w ściekach oczyszczonych. Omówiono rozkład frakcji ChZT w ciągu doby oraz podczas badań nad sterowaniem ręcznym pracą oczyszczalni i dozowaniem z węgla organicznego zewnętrznego źródła. Badania wykonano w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach, pracującej w technologii sekwencyjno-przepływowej, w ramach realizacji projektu celowego nr 6 ZR72008C/07051 pn. „Zwiększenie redukcji biogenów przez optymalizację procesu biologicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków Rybnik-Orzepowice”.
APA
Zdebik, D., & Głodniok, M. (2010). Wyniki badań podatności ścieków na rozkład biologiczny - frakcje ChZT na przykładzie oczyszcalni ścieków w Rybniku [The results of studies of wastewater susceptibility on biological decomposition – COD fractions on an example of sewage treatment plant in Rybnik]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(4), 97–114.
 
MLA
Zdebik, Dariusz, and Marcin Głodniok. “Wyniki Badań Podatności Ścieków na Rozkład Biologiczny - Frakcje ChZT na Przykładzie Oczyszcalni Ścieków w Rybniku [The Results of Studies of Wastewater Susceptibility on Biological Decomposition – COD Fractions on an Example of Sewage Treatment Plant in Rybnik].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.4 (2010): 97–114.