Modeling of biogene removal in the process of biological wastewater treatment in the sequential-flow technology

Modelowanie usuwania biogenów w procesie biologicznego oczyszczania ścieków w technologii sekwencyjno-przepływowej
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
The article describes the results of computer simulations of the sequential-flow technology applied at the Rybnik-Orzepowice treatment plant. The simulation was carried out in the framework of the targeted project No 6 ZR7 2008C/07051 „Biogene reduction increase through the optimisation of the biological wastewater treatment process at the Rybnik-Orzepowice” wastewater treatment plant. The characteristics of the biological wastewater treatment in the sequential-flow technology (BIODENITRO, BIODENIPHO) was presented. For the existing wastewater treatment plant in Rybnik- -Orzepowice a computer model in the BioWin programme was developed, which next was subjected to dynamic simulation. During simulation tests the changes of nitrogen and phosphorus concentrations in biological chambers and treated wastewaters were observed. The simulation was conducted during the work of biological chambers in the four-phase cycle, in conditions of dissolved oxygen concentrations, during nitrification, amounting to 1 mg/l and 2 mg/l. Also a comparative simulation of the sequentialflow system working in the four- and six-phase cycle was carried out. The obtained results of the dynamic simulation were used for the steering of the technological process in real conditions.
Polish abstract: 
W artykule opisano wyniki symulacji komputerowych technologii sekwencyjno-przepływowej zastosowanej w oczyszczalni Rybnik-Orzepowice. Symulację wykonano w ramach projektu celowego nr 6 ZR7 2008C/07051 „Zwiększenie redukcji biogenów przez optymalizację procesu biologicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków Rybnik-Orzepowice”. Przedstawiono charakterystykę biologicznego oczyszczania ścieków w technologii sekwencyjno- -przepływowej (BIODENITRO, BIODENIPHO). Dla istniejącej oczyszczalni ścieków w Rybniku- -Orzepowicach opracowano model komputerowy w programie BioWin, który następnie został poddany symulacji dynamicznej. W czasie badań symulacyjnych obserwowano zmiany stężenia azotu i fosforu w komorach biologicznych oraz w ściekach oczyszczonych. Symulacja była prowadzona podczas pracy komór biologicznych w czterofazowym cyklu, przy stężeniu tlenu rozpuszczonego, w czasie nitryfikacji, wynoszącym 1 oraz 2 mg/l. Wykonano również symulację porównawczą układu sekwencyjno-przepływowego, pracującego w cyklu cztero- i sześciofazowym. Uzyskane wyniki symulacji dynamicznej zostały wykorzystane w sterowaniu procesem technologicznym w warunkach rzeczywistych.
APA
Zdebik, D., Korczak, K., & Głodniok, M. (2010). Modelowanie usuwania biogenów w procesie biologicznego oczyszczania ścieków w technologii sekwencyjno-przepływowej [Modeling of biogene removal in the process of biological wastewater treatment in the sequential-flow technology]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(2), 97–112.
 
MLA
Zdebik, Dariusz, Krzysztof Korczak, and Marcin Głodniok. “Modelowanie Usuwania Biogenów w Procesie Biologicznego Oczyszczania Ścieków w Technologii Sekwencyjno-Przepływowej [Modeling of Biogene Removal in the Process of Biological Wastewater Treatment in the Sequential-Flow Technology].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.2 (2010): 97–112.