Methodical aspects of analysis of respiratory activity of microorganisms in the activated sludge, in reference to the possibility of biological treatment plant work optimization

Metodyczne aspekty analizy aktywności oddechowej mikroorganizmów osadu czynnego w odniesieniu do możliwości optymalizacji pracy biologicznej oczyszczalni ścieków
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
The paper was developed in connection with realization of the project "Modernization of research background in frames of Operating Program Innovative Economy, priority 2 action 2.1 No. 08055923". An unknown up to now in Poland, methodology was presented of work optimization of biological stage treatment plant on a basis of control of respiratory activity in the activated sludge, with utilization of steered process of the airing. The meaning of respiratory measurements was discussed, in biochemical processes decisive for respiratory activity of the activated sludge, and also the dependence of changes of maximum respiratory activity phase from inflow of nutritious substances. The equipment was characterized for respirometric analysis of the activated sludge, in aspect of possibility of its use for optimization of treatment plant work. An example was mentioned of work optimization in municipal wastes' treatment plant in Cardiff. The possibility of respirometry use was considered on this basis for work optimization of Polish treatment plants and preliminary results were presented obtained in treatment plant in Rybnik-Orzepowice.
Polish abstract: 
Artykuł opracowano w związku z realizacją projektu "Modernizacja zaplecza badawczego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka priorytet 2 działanie 2.1 nr 08055923". Przedstawiono w nim nieznaną dotąd w Polsce metodykę optymalizacji pracy biologicznego stopnia oczyszczalni ścieków na podstawie kontroli aktywności oddechowej osadu czynnego, z wykorzystaniem sterowanego procesu napowietrzania. Omówiono znaczenie pomiarów respirometrycznych w procesach biochemicznych, decydujących o aktywności oddechowej osadu czynnego, a także zależność zmian fazy maksymalnej aktywności oddechowej od dopływu substancji odżywczych. Scharakteryzowano sprzęt do analizy respirometrycznej osadu czynnego w aspekcie możliwości wykorzystania go do optymalizacji pracy oczyszczalni. Przytoczono przykład optymalizacji pracy w oczyszczalni ścieków komunalnych w Cardiff. Na tej podstawie rozważono możliwość wykorzystania respirometrii do optymalizacji pracy polskich oczyszczalni i podano wstępne wyniki uzyskane w oczyszczalni w Rybniku-Orzepowicach.
APA
Głodniok, M., Korczak, K., & Zdebik, D. (2010). Metodyczne aspekty analizy aktywności oddechowej mikroorganizmów osadu czynnego w odniesieniu do możliwości optymalizacji pracy biologicznej oczyszczalni ścieków [Methodical aspects of analysis of respiratory activity of microorganisms in the activated sludge, in reference to the possibility of biological treatment plant work optimization]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(1), 5–15.
 
MLA
Głodniok, Marcin, Krzysztof Korczak, and Dariusz Zdebik. “Metodyczne Aspekty Analizy Aktywności Oddechowej Mikroorganizmów Osadu Czynnego w Odniesieniu do Możliwości Optymalizacji Pracy Biologicznej Oczyszczalni Ścieków [Methodical Aspects of Analysis of Respiratory Activity of Microorganisms in the Activated Sludge, in Reference to the Possibility of Biological Treatment Plant Work Optimization].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.1 (2010): 5–15.