The compact system for chromatic fiber optic spatial filtration

Zintegrowany układ do optycznej światłowodowej chromatycznej filtracji przestrzennej
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 10
2011
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
A simplified model was constructed for tests of chromatic spatial filtration with the use of optic fibers. Many optical bands were obtained with different predominant color components. Their distinction did not require any use of apparatus for spectral analysis. To obtain them, the direct sunlight was used as the wideband natural light source. The repeatable effect of visualization was achieved of effectiveness of optical chromatic spatial filtration in a set of optical fibers integrated mechanically with individual chromatic lens. On the model analysis basis, an arrangement of target radiometer was designed, having to make possible the automatic measurement, registration and analysis of light radiation from point source lying in well-defined spatial place, in good accordance with required spectral profile of detection. Constructional foundations of such radiometer enable to resign from the use of traditional optical (interference) filters and/or detectors of precisely predefined spectral profiles in the case of similar applications.
Polish abstract: 
Skonstruowano i poddano badaniom uproszczony model układu do optycznej światłowodowej chromatycznej filtracji przestrzennej. Uzyskano wiele pasm optycznych o różnych dominujących składowych barwnych, których rozróżnienie nie wymagało zastosowania skomplikowanych przyrządów do analizy spektralnej. W tym celu w opracowanym modelu wykorzystano naturalne silne szerokopasmowe źródło światła, jakim jest światło słoneczne. Uzyskano powtarzalny efekt wizualizacji skuteczności optycznej światłowodowej chromatycznej filtracji przestrzennej w układzie światłowodów, zintegrowanym mechanicznie z pojedynczą soczewką chromatyczną. Na bazie uzyskanych doświadczeń został zaprojektowany układ docelowego radiometru do automatycznego pomiaru, rejestracji i analizy emisji światła z ustalonych źródeł punktowych, zgodnie z wymaganą charakterystyką spektralną detekcji. Założenia konstrukcyjne takiego radiometru pozwalają na rezygnację ze stosowania tradycyjnych filtrów optycznych i/lub detektorów o ściśle predefiniowanych charakterystykach widmowych.
APA

Motyka, Z., Passia, H., Smoła, T., & Bramorska, A. (2011). Zintegrowany układ do optycznej światłowodowej chromatycznej filtracji przestrzennej [The compact system for chromatic fiber optic spatial filtration]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 10(2), 55–71.

 
MLA
Motyka, Zbigniew et al. “Zintegrowany Układ do Optycznej Światłowodowej Chromatycznej Filtracji Przestrzennej [The Compact System for Chromatic Fiber Optic Spatial Filtration].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 10.2 (2011): 55–71.