Conditioning of wastewater treatment technology optimization of sewage treatment in terms of expansion of the sewerage system

Optymalizacja technologii oczyszczania ścieków w aspekcie rozbudowy systemu kanalizacyjnego
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
Led investment processes related to expansion of sewage system have influence on a change of parameters of sewage floating to sewage treatment plant. An increase of technological system of sewage treatment plant burden with additional pollutant load cause that adjustment of technological system through investment activities or optimisation of technology towards its intensification is the necessity. An analysis was carried out in sewage treatment plant with throughtput from 15 000 to 100 000 PE, with reference to identification of current sewage treatment process and changes, which an additional pollutant load evokes. An comparative analysis includes 3 sewage treatment plants working in the condition of rebuilding and expansion of sewage system. Sewage treatment plant burden with pollutant load was presented and susceptibility of sewage in the biological sewage treatment process was characterised. Forecast of sewage inflow from investment area was carried out and their influence on currently working facilities was determined. An assessment of planned investment purposes in the sewage treatment planfs catchment in the aspect of its adjustment to increased pollutant load inflow as an effect of realization of infrastructure investments co - financed by European Union funds was also presented.
Polish abstract: 
Procesy inwestycyjne, związane z rozbudową systemu kanalizacyjnego, mają wpływ na zmianę parametrów ścieków dopływających do oczyszczalni. Zwiększenie obciążenia układu technologicznego oczyszczalni dodatkowym ładunkiem zanieczyszczeń skutkuje koniecznością dostosowania go do zmienionych warunków, przez działania inwestycyjne bądź też optymalizację technologii w celu jej intensyfikacji. Pod tym kątem w artykule oceniono trzy oczyszczalnie ścieków, pracujące w warunkach przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacyjnego. Przedstawiono obciążenie oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń oraz scharakteryzowano podatność ścieków w procesie ich biologicznego oczyszczania. Dokonano prognozy dopływu ścieków z terenów objętych inwestycją i określono ich wpływ na obecnie pracujące instalacje. Przedstawiono także ocenę planowanej modernizacji oczyszczalni w zlewni.
APA
Zdebik, D., & Korczak, K. (2010). Optymalizacja technologii oczyszczania ścieków w aspekcie rozbudowy systemu kanalizacyjnego [Conditioning of wastewater treatment technology optimization of sewage treatment in terms of expansion of the sewerage system]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(1), 73–89.
 
MLA
Zdebik, Dariusz, and Krzysztof Korczak. “Optymalizacja Technologii Oczyszczania Ścieków w Aspekcie Rozbudowy Systemu Kanalizacyjnego [Conditioning of Wastewater Treatment Technology Optimization of Sewage Treatment in Terms of Expansion of the Sewerage System].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.1 (2010): 73–89.