Mathematical model for the calculation of the mass of coal and waste rock obtained from exploitation workings under different longwall advances

Model matematyczny wyliczania masy węgla i skały płonnej uzyskiwanych z wyrobisk eksploatacyjnych przy różnych postępach ścian
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 10
2011
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
The article presents a mathematical model designed for the automation of calculations of the coal and waste rock balance for each of the working days relating to the project of development and exploitation of resources. The input data to this model are: geometric dimensions of individual exploitation workings, time from the start of the project to the beginning of exploitation of the first working, time of rearrangements, shares of raw coal in the mined coal mass, factors of conversion of the volume of coal and waste rock on their mass. Steering variables are longwall daily advances in individual workings. On the outlet of the model one obtains the mass of raw coal and waste rock for successive working days of the project. The model functions calculate the time necessary for the exploitation of the given panel and build the time schedule of the project – according to the variants of the value of steering variables.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono model matematyczny służący do zautomatyzowania obliczeń bilansu mas węgla oraz skały płonnej dla każdego z dni roboczych składających się na projekt udostępnienia i wydobycia zasobów. Danymi wejściowymi do tego modelu są: wymiary geometryczne poszczególnych wyrobisk eksploatacyjnych, czas od rozpoczęcia projektu do rozpoczęcia eksploatacji pierwszego wyrobiska, czas przezbrojeń, udział węgla surowego w masie urobku, przeliczniki objętości węgla oraz skały płonnej na ich masę. Zmiennymi sterującymi są postępy dzienne ścian w poszczególnych wyrobiskach. Na wyjściu modelu otrzymuje się masę węgla surowego oraz skały płonnej dla kolejnych dni roboczych projektu. Funkcje modelu same wyliczają czas potrzebny na wyeksploatowanie danego pola oraz budują harmonogram projektu – w zależności od wariantów wartości zmiennych sterujących.
APA
Krowiak, A. (2011). Model matematyczny wyliczania masy węgla i skały płonnej uzyskiwanych z wyrobisk eksploatacyjnych przy różnych postępach ścian [Mathematical model for the calculation of the mass of coal and waste rock obtained from exploitation workings under different longwall advances]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 10(4), 65–72.
 
MLA
Krowiak, Andrzej. “Model Matematyczny Wyliczania Masy Węgla i Skały Płonnej Uzyskiwanych z Wyrobisk Eksploatacyjnych przy Różnych Postępach Ścian [Mathematical Model for the Calculation of the Mass of Coal and Waste Rock Obtained from Exploitation Workings under Different Longwall Advances].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 10.4 (2011): 65–72.