Directions of the changes in conducting effective water management in accordance with the principles of sustainable development at the example of selected local government units in the Silesian Voivodeship

Kierunki zmian w prowadzeniu efektywnej gospodarki wodnej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranych jednostek samorządowych województwa śląskiego
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 10
2011
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
Water management is an integral part of life and of the development of modern society. This fact determines the necessity to intensify the actions ensuring water protection and economical management. Proper management of water resources should be in the interest of local governments, caring about meeting basic needs of both present and future generations without affecting natural balance. The article aims to show the capital expenditure in water and sewage management in local government structures in the Silesian Voivodeship in 2004–2009, confronted with the effects received as a result of these investments. The article also presents the decision-making concept in the selected local government structure, resulting in establishing detailed directions of the development of the water and sewage management. Such approach leads to achieving favorable environment index and to the increase of public funds efficiency. Promotion of sustainable development must lead to achieving and maintaining the best results of management, both in quantity and quality. Then, the intensification of investment processes undertaken to realize the priority objectives ensuring proper standards of living for local communities becomes the priority.
Polish abstract: 
Gospodarka wodna jest nieodłącznym elementem życia i rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. Fakt ten warunkuje konieczność intensyfikacji działań gwarantujących ochronę wody oraz oszczędne gospodarowanie. Właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi powinno być przedmiotem zainteresowania władz samorządowych, dbających o prawidłowe zaspokajanie podstawowych potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń, bez naruszania równowagi przyrodniczej. W artykule przedstawiono nakłady inwestycyjne przeznaczone na gospodarkę wodno-ściekową w strukturach samorządowych województwa śląskiego w latach 2004–2009 w konfrontacji z efektami rzeczowymi uzyskanymi w wyniku ich ponoszenia. Zaprezentowano również koncepcję procesu decyzyjnego w wybranej strukturze samorządowej, w wyniku którego nastąpiło wytyczenie szczegółowych kierunków strategii rozwoju gospodarki wodno-ściekowej. Takie podejście prowadzi do uzyskania korzystnych wskaźników środowiskowych i wzrostu efektywności wydatkowania środków publicznych. Promowanie zrównoważonego rozwoju musi prowadzić do uzyskania oraz trwałego utrzymania najlepszych efektów gospodarowania zarówno w sensie ilościowym, jak i jakościowym. Priorytetem jest wówczas intensyfikacja procesów inwestycyjnych podejmowanych w celu realizacji priorytetów, zapewniających odpowiednie standardy bytowania społeczności lokalnej
APA
Bondaruk, J., & Góral, R. (2011). Kierunki zmian w prowadzeniu efektywnej gospodarki wodnej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranych jednostek samorządowych województwa śląskiego [Directions of the changes in conducting effective water management in accordance with the principles of sustainable development at the example of selected local government units in the Silesian Voivodeship]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 10(4), 15–30.
 
MLA
Bondaruk, Jan, and Rafał Góral. “Kierunki Zmian w Prowadzeniu Efektywnej Gospodarki Wodnej Zgodnie z Zasadami Zrównoważonego Rozwoju na Przykładzie Wybranych Jednostek Samorządowych Województwa Śląskiego [Directions of the Changes in Conducting Effective Water Management in Accordance with the Principles of Sustainable Development at the Example of Selected Local Government Units in the Silesian Voivodeship].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 10.4 (2011): 15–30.