Analysis of renewable energy sources use in Upper Silesia with focus on the main developement barriers

Analiza stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w województwie śląskim ze wskazaniem kluczowych barier rozwoju
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 11
2012
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
This paper presents issues related to the assessment of the percentage of renewable energy sources in the total amount of energy produced in Upper Silesia. The authors of this analysis used data from public sources such as the Main Statistical Office (GUS), Energy Regulation Office (URE) and the leading commercial companies which deal with energy production. Trial was undertaken with the aim of verification of the collected data basing on the opinion and experience of the local experts in the field of renewable energy production and energy effectiveness. The analysis included the potential of the region within gathering and generation of renewable energy. During the analysis, interpretation problems occurred because of the available data incoherence and fragmentation. There were gaps in the balance of renewable energy production, e.g. the heat from renewable sources has not been included to the total balance of energy production.
Polish abstract: 
W niniejszym artykule poruszono problematykę związaną z oceną udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (OZE) w całkowitej ilości produkowanej energii na przykładzie woj. śląskiego. Autorzy, przeprowadzając analizę, bazowali na ogólnodostępnych danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), Urząd Regulacji Energetyki (URE) oraz wiodące komercyjne spółki, wytwarzające energię. Podjęto próbę weryfikacji zgromadzonych danych w oparciu o opinie i doświadczenie regionalnych ekspertów z zakresu energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej. Analizie poddano również potencjał regionu w zakresie pozyskiwania i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Podczas analizy danych wyniknęły problemy interpretacyjne związane z niespójnością i niekompletnością dostępnych informacji. Stwierdzono także luki w bilansie energii wytworzonej z OZE - przykładowo ciepło pochodzące ze źródeł odnawialnych nie jest wliczane do całkowitego bilansu wytworzonej energii.
APA
Głodniok, M., Klimkiewicz, A., & Bondaruk, J. (2012). Analiza stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w województwie śląskim ze wskazaniem kluczowych barier rozwoju  [Analysis of renewable energy sources use in Upper Silesia with focus on the main developement barriers]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 11(3), 5–14.
 
MLA
Głodniok, Marcin, Artur Klimkiewicz, and Jan Bondaruk. “Analiza Stopnia Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) W Województwie Śląskim Ze Wskazaniem Kluczowych Barier Rozwoju  [Analysis of Renewable Energy Sources Use in Upper Silesia with Focus on the Main Developement Barriers].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 11.3 (2012): 5–14.