Changes of the filtration coefficient of mining exploitation wastes of different ages in the solid of the "Bogdanka" dump in the light of model and in situ investigations

Zmiany współczynnika filtracji różnowiekowych odpadów wydobywczych w bryle składowiska „Bogdanka” w świetle badań modelowych oraz in situ
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 11
2012
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
The storage of exploitation wastes from hard coal mining causes great changes of the rock structure, particularly of the size analysis and values of rock filtration parameters. The weathering of wastes increases the compaction of dumped rocks, especially in the case of great height of the exploitation wastes dump. Such a situation takes place at the "Bogdanka" dump in the Lublin Coal Basin. The article presents the results of investigations of the filtration coefficient of mining exploitation wastes of different ages in situ at the dump. Moreover, the results of laboratory tests have been presented taking into account the model of vertical waste compaction as a result of physical weathering and vertical pressure of the overburden. The performed investigations aimed at the determination of real changes of the filtration coefficient in the solid of the dump along with the age of its storage on the surface and successive increase of the height of the dump up to about 60 m. The assessment of selected physico-mechanical and filtration parameters and their changes provides data, which can be used in practice, for example when designing engineering and hydrotechnical objects.
Polish abstract: 
Składowanie odpadów wydobywczych z górnictwa węgla kamiennego powoduje duże zmiany struktury skał, szczególnie składu ziarnowego i wartości ich parametrów filtracyjnych. Wietrzenie odpadów zwiększa kompakcję zwałowanych skał, zwłaszcza przy dużych wysokościach (miąższości) składowiska odpadów wydobywczych. Taka sytuacja ma miejsce na składowisku "Bogdanka" w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. W artykule przedstawiono wyniki badań współczynnika filtracji różnowiekowych odpadów wydobywczych in situ na składowisku. Zaprezentowano także wyniki badań laboratoryjnych, z uwzględnieniem modelu pionowego zagęszczenia odpadów na skutek wietrzenia fizycznego i nacisku pionowego nadkładu. Przeprowadzone badania miały na celu ustalenie rzeczywistych zmian współczynnika filtracji w bryle składowiska nadpoziomowego wraz z wiekiem jego składowania na powierzchni oraz sukcesywnego podnoszenia wysokości składowiska do około 60 m. Ocena wybranych parametrów fizykomechanicznych i filtracyjnych oraz ich zmian dostarcza danych, które mogą być wykorzystane w praktyce, np. przy projektowaniu obiektów inżynieryjnych i hydrotechnicznych.
APA
Gwoździewicz, M., & Bukowska, M. (2012). Zmiany współczynnika filtracji różnowiekowych odpadów wydobywczych w bryle składowiska „Bogdanka“ w świetle badań modelowych oraz in situ [Changes of the filtration coefficient of mining exploitation wastes of different ages in the solid of the ”Bogdanka" dump in the light of model and in situ investigations]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 11(1), 47–62.
 
MLA
Gwoździewicz, Michał, and Mirosława Bukowska. “Zmiany Współczynnika Filtracji Różnowiekowych Odpadów Wydobywczych W Bryle Składowiska „Bogdanka‘ W Świetle Badań Modelowych Oraz in Situ [Changes of the Filtration Coefficient of Mining Exploitation Wastes of Different Ages in the Solid of the ’Bogdanka" Dump in the Light of Model and in Situ Investigations].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 11.1 (2012): 47–62.