Use sets classification and systematization methods for methane and fire hazards assessment in mines till year 2020 prospects

Zastosowanie metod klasyfikacji i systematyzacji zbiorów do oceny zagrożeń metanowego i pożarowego w kopalniach w perspektywie do 2020 roku
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 8
2009
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
It the paper, the method of classification and systematization of sets was presented, which makes possible the accomplishment of far-reaching opinion on the level of co-existing methane and spontaneous fire hazards in hard coal mines. Assembling the mines into statistically homogeneous subsets as well as calculation for each of them the value of synthetic measure of the methane and spontaneous fire hazard level enables to indicate the similarities of created subsets as well as the differences in hazard levels in mines. The synthetic measure of the methane-fire hazard serves for assessment of the hazards' level forming and creates the possibility of interference, with large outdistancing, into selection and into the range of applied preventive methods to fighting these hazards in mines.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono metodę klasyfikacji i systematyzacji zbiorów, która umożliwia dokonanie perspektywicznej oceny poziomu współwystępujących zagrożeń metanowego oraz pożarami endogenicz-nymi w kopalniach węgla kamiennego. Pogrupowanie kopalń na podzbiory statystycznie jednorodne oraz obliczenie dla każdej z nich wartości syntetycznego miernika poziomu zagrożeń metanowego oraz pożarami endogenicznymi, pozwala na wskazanie podobieństwa utworzonych podzbiorów oraz różnic w poziomach zagrożeń w kopalniach. Syntetyczny miernik zagrożenia metanowo-pożarowego służy do wartościowania poziomu kształtowania się zagrożeń i stwarza możliwość ingerencji, z dużym wyprzedzeniem, w dobór i zakres stosowanych metod profilaktycznych do zwalczania tych zagrożeń w kopalniach.
APA
Krause, E. (2009). Zastosowanie metod klasyfikacji i systematyzacji zbiorów do oceny zagrożeń metanowego i pożarowego w kopalniach w perspektywie do 2020 roku [Use sets classification and systematization methods for methane and fire hazards assessment in mines till year 2020 prospects]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 8(1), 15–28.
 
MLA
Krause, Eugeniusz. “Zastosowanie Metod Klasyfikacji i Systematyzacji Zbiorów Do Oceny Zagrożeń Metanowego i Pożarowego w Kopalniach w Perspektywie Do 2020 Roku [Use Sets Classification and Systematization Methods for Methane and Fire Hazards Assessment in Mines till Year 2020 Prospects].” Prace naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 8.1 (2009): 15–28.