Use of the computer package STATISTICA for data handling and analysis

Wykorzystanie pakietu komputerowego STATISTICA do obróbki i analizy danych
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 10
2011
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
Among more important parameters used for hard coal quality assessment should be ranked such ones, on the basis of which the type of coal can be determined. From among these parameters the deciding significance have: volatile matter content, caking properties – RI, swelling index – SI, and dilatometric properties. On all these parameters high impact exert factors, resulting from the presence in coal of the socalled ballast, among which ash and water are counted. Under great differentiation of parameters and their simultaneous mutual connections for drawing reliable conclusions necessary is the use of suitable statistical techniques. One of such contemporary statistical tools, helpful in investigations of this type, is the computer package STATISTICA. In this package different kinds of statistical tests are used for the characterisation of properties of the tested coal, on the basis of relationships between the analysed data. In investigations have been used data collected in the Data Bank about the Quality of Polish Hard Coals, conducted since many years in the Department of Solid Fuels Quality Assessment of the Central Mining Institute. Those were power coals produced in five selected hard coal mines from the Upper Silesian Coal Basin region. The computer package STATISTICA was used to carry out the following statistical tests : t-Student test, multiple regression, analysis of variance, analysis of main components. In order to ascertain if the average ash content in coals produced in the selected mines in 2009 differs from the average ash content in coals produced in the period 2005–2008, the t-Student test was carried out. Then the multiple regression was carried out in order to ascertain if there exist relationships between three parameters: caking properties according to Roga, content of element C and volatile matter content. It has pointed out that the relationships existing between each of the variables are small. The analysis of variance was used for the estimation of relationships between the ash content in coals from five different mines. On this basis the lack of variance equality in individual groups was ascertained, what argued for the lack of relationaships between coal contents in the analysed mines. The analysis of main components allowed to ascertain, which from the investigated parameters were statistically essential. In the analysed PCA model only three main components were essential (Wa, Aa, and Vdaf), of which the third component had inconsiderable significance.
Keywords (source: BazTech): 
Polish abstract: 
Do ważniejszych parametrów służących do oceny jakości węgli kamiennych należy zaliczyć takie, na podstawie których można określić jego typ. Spośród nich, decydujące znaczenie mają: zawartość części lotnych, zdolność spiekania – RI, wskaźnik wolnego wydymania – SI oraz właściwości dylatometryczne. Na wszystkie te parametry duży wpływ wywierają czynniki, wynikające z obecności w węglu tzw. balastu, do którego zalicza się popiół i wodę. Przy dużym zróżnicowaniu parametrów i przy równoczesnych wzajemnych ich powiązaniach, do wyciągnięcia wiarygodnych wniosków dotyczących tych powiązań, jest konieczne użycie odpowiednich technik statystycznych. Jednym z takich współczesnych narzędzi statystycznych, pomocnych w tego typu badaniach, jest pakiet komputerowy STATISTICA. W pakiecie tym są wykorzystywane różnego rodzaju testy statystyczne, które służą do scharakteryzowania właściwości badanego węgla, na podstawie opisu zależności między analizowanymi danymi. W badaniach wykorzystano dane zgromadzone w Banku Danych o Jakości Polskich Węgli Kamiennych, prowadzonym od wielu lat w Zakładzie Oceny Jakości Paliw Stałych Głównego Instytutu Górnictwa; były to węgle energetyczne produkowane w wybranych pięciu kopalniach węgla kamiennego z rejonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Pakiet komputerowy STATISTICA wykorzystano do przeprowadzenia następujących testów statystycznych: testu t-Studenta, regresji wielorakiej, analizy wariancji, analizy składowych głównych. Aby stwierdzić czy średnia zawartość popiołu w węglach wyprodukowanych w wytypowanych kopalniach w 2009 r. różni się od średniej zawartości popiołu w węglach produkowanych w latach 2005–2008, wykonano test t-Studenta. Następnie, przeprowadzono regresję wieloraką w celu stwierdzenia, czy istnieją zależności między trzema parametrami: zdolnością spiekania węgla według Rogi, zawartością pierwiastka C oraz zawartością części lotnych. Wykazała ona, że zależności istniejące między każdą z tych zmiennych są niewielkie. Analiza wariancji posłużyła do oszacowania zależności między zawartością popiołu w węglach z pięciu różnych kopalń. Na tej podstawie stwierdzono brak równości wariancji w poszczególnych grupach, co świadczyło o braku zależności między zawartością popiołu w analizowanych kopalniach. Analiza składowych głównych pozwoliła na stwierdzenie, które z badanych parametrów były istotne statystycznie. W analizowanym modelu PCA tylko trzy składowe główne były istotne (Wa, Aa i Vdaf), z czego trzecia składowa miała istotność nieznaczną.
Polish keywords (source: BazTech): 
APA

Rompalski, P., & Róg, L. (2011). Wykorzystanie pakietu komputerowego STATISTICA do obróbki i analizy danych [Use of the computer package STATISTICA for data handling and analysis]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 10(2), 73–99.

 
MLA
Rompalski, Przemysław, and Leokadia Róg. “Wykorzystanie Pakietu Komputerowego STATISTICA do Obróbki i Analizy Danych [Use of the Computer Package STATISTICA for Data Handling and Analysis].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 10.2 (2011): 73–99.