Impact of nitrogen oxides on the indoor air quality

Wpływ tlenków azotu na jakość powietrza w pomieszczeniach
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
Due to the fact, that predominantly most people spend ca. 70% of time indoors (dwelling buildings, rooms for work and learning, trade objects), their protection is necessary against direct changing of external climatic conditions. And also assuring of feeling of relative comfort of habitation conditioned by creation of proper indoor microclimate IAQ (Indoor Air Quality). Pollution arising in ventilated rooms has predominant impact on the indoor air quality. Its source are users of rooms as well as devices being equipment of rooms, and also building materials used to finish interior (paints, varnishes, carpets, synthetic facings). A separate group form the pollutants introduced to rooms together with an external air, and each component, which causes departures from classic composition of atmospheric air, is considered as a pollutant. Therefore, compounds contained in fumes, pollens of plants, water vapor are classified to be atmospheric air pollutants, but also its natural components (O2, N2, CO2), if their part in the external air differs from defined for classic composition of air. Researches conducted by U.S. Environmental Protection Agency (EPA) showed that concentrations of many pollutants in the indoor air could be few times higher than in the outdoor air. Legal regulations valid in Poland do not refer to the problem of indoor air quality, and concern required quantities of ventilating air and admissible values of polluting substances concentrations only. In more details there were developed standards of pollutants' concentrations at working posts, where admissible standardized values were specified for 352 chemical substances and 17 kinds of dusts. Whereas, only 35 polluting substances were taken into account in regulations related to rooms designed for permanent stay of people. Legislator skipped many contaminants, which presence and negative impact on users of habitable rooms is undoubted, e.g. nitrogen dioxide. Therefore, it was decided to study closer these problems and to conduct researches in this area. In this connection, researches were undertaken to define the nitrogen oxides' impact on the indoor air quality. Their results were discussed in the present article.
Polish abstract: 
Z uwagi na fakt, że przeważająca większość ludzi spędza około 70% czasu w pomieszczeniach (budynkach mieszkalnych, pomieszczeniach pracy i nauki, obiektach handlowych), konieczna jest ich ochrona przed bezpośrednim wpływem zmiennych zewnętrznych warunków klimatycznych, a także zapewnienie poczucia względnego komfortu przebywania, warunkowane stworzeniem właściwego mikroklimatu pomieszczenia IAQ (Indoor Air Quality). Dominujący wpływ na jakość powietrza wewnątrz budynków mają powstające w pomieszczeniach wentylowanych zanieczyszczenia. Ich źródłem są użytkownicy pomieszczeń oraz urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń, a także materiały budowlane użyte do wykończenia wnętrza (farby, lakiery, dywany, wykładziny syntetyczne). Odrębną grupę stanowią zanieczyszczenia wprowadzane do pomieszczeń wraz z powietrzem zewnętrznym, przy czym za zanieczyszczenie powietrza uważa się każdy jego składnik, który powoduje odstępstwa od klasycznego składu powietrza atmosferycznego. Do zanieczysz-czeń powietrza atmosferycznego zalicza się więc związki zawarte w spalinach, pyłki roślin, parę wodną, ale także jego naturalne składniki (O2, N2, CO2), jeżeli ich udział w powietrzu zewnętrznym jest różny od określonego dla klasycznego składu powietrza. Badania przeprowadzone przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (???) wykazały, że w powietrzu wewnętrznym stężenia wielu zanieczyszczeń mogą być kilka razy większe niż w powietrzu zewnętrznym. Obowiązujące w Polsce przepisy prawne nie poruszają problemu jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, dotyczą jedynie wymaganej ilości powietrza wentylacyjnego i dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających. Bardziej szczegółowo opracowano normy stężeń zanieczyszczeń na stanowiskach pracy, w których wyszczególniono dopuszczalne wartości normatywne dla 352 substancji chemicznych i 17 rodzajów pyłów, podczas gdy w przepisach dotyczących pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wzięto pod uwagę jedynie 35 substancji zanieczyszczających. Ustawodawca pominął wiele zanieczyszczeń, co do których obecności i negatywnego wpływu na użytkowników pomieszczeń mieszkalnych nie ma wątpliwości, jak np. dwutlenek azotu. Postanowiono więc przybliżyć tę problematykę. Podjęto badania w celu określenia wpływu tlenków azotu na jakość powietrza w pomieszczeniach. Ich wyniki zostały omówione w niniejszym artykule.
APA
Bieniek, M. (2008). Wpływ tlenków azotu na jakość powietrza w pomieszczeniach [Impact of nitrogen oxides on the indoor air quality]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(2), 5–17.
 
MLA
Bieniek, Magdalena. “Wpływ Tlenków Azotu na Jakość Powietrza w Pomieszczeniach [Impact of Nitrogen Oxides on the Indoor Air Quality].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.2 (2008): 5–17.