Influence of the mine ventilation network structure on the efficiency of the methane drainage

Wpływ struktury kopalnianej sieci wentylacyjnej na skuteczność ujęcia metanu
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 11
2012
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
The increase in concentration of the extraction, with simultaneous increasing of methane bearing of the deposits with the depth in the area of the exploitation of longwalls is the cause of increasing methane emission to the areas, including post-extraction gobs. The efficiency of methane drainage from the gobs of the exploited longwalls as well as the isolated is influenced by the methane drainage technology, their location and the structure of the mine ventilation network. The high complexity of the ventilation network in Polish coal mines is a result of the investment delays in the aspect of the reconstruction of their ventilation capacity, in terms of greater depth of mining. The article describes the ventilation networks next to the upcast shafts at the mining area as well as the impact of the underlevel position of exploited areas on the effectiveness of methane drainage by demethanation and the formation of the level of methane hazard.
Polish abstract: 
Wzrost koncentracji wydobycia, przy jednoczesnym wzroście metanonośności złoża wraz z głębokością w otoczeniu eksploatowanych ścian, to przyczyna zwiększania wydzielania się metanu do rejonów eksploatacyjnych, w tym zrobów poeksploatacyjnych. Na skuteczność ujęcia metanu ze zrobów ścian eksploatowanych i odizolowanych mają wpływ: - technologia odmetanowania, - usytuowanie zrobów ścian, - struktura kopalnianej sieci wentylacyjnej. Duża złożoność sieci wentylacyjnych w polskich kopalniach węgla kamiennego jest wynikiem opóźnień inwestycyjnych w zakresie odtworzeniowym ich zdolności wentylacyjnych, w warunkach schodzenia z robotami górniczymi na większą głębokość. W artykule scharakteryzowano sieci wentylacyjne przy usytuowaniu szybów wydechowych w obszarze górniczym kopalni. Omówiono także wpływ podpoziomowego usytuowania rejonów eksploatacyjnych na skuteczność ujęcia metanu w systemie odmetanowania oraz kształtowanie się poziomu zagrożenia metanowego.
APA
Krause, E., & Łukowicz, K. (2012). Wpływ struktury kopalnianej sieci wentylacyjnej na skuteczność ujęcia metanu [Influence of the mine ventilation network structure on the efficiency of the methane drainage]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 11(4), 97–110.
 
MLA
Krause, Eugeniusz, and Krzysztof Łukowicz. “Wpływ Struktury Kopalnianej Sieci Wentylacyjnej Na Skuteczność Ujęcia Metanu [Influence of the Mine Ventilation Network Structure on the Efficiency of the Methane Drainage].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 11.4 (2012): 97–110.