Influence of structure and composition of mining explosive materials on content of toxic components in post-shot gases

Wpływ struktury i składu górniczych materiałów wybuchowych na zawartość toksycznych składników w gazach postrzałowych
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 8
2009
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
In the publication, research of structure influence and composition of mining explosive material (MW: Polish acronym of explosive material) on the content of toxic components in post-shot gases originating after their detonation, was presented. The research was done on MW of national and foreign producers functioning on the territory of Poland. Its foundation formed methods based on Polish and European norms. Research of post-shot gases MW was carried out both, employing a method functioning hitherto in Poland, as well as the one, devised by the author within the framework of doctoral thesis realization, in compliance with the requirements of the Directive 93/15/EEC and European Norm EN 13631-16:2004. The consequence of its implementation was the presentation of proposals of a new national requirements of admittance MW in underground mining in relation to the study of post-shot gases. Method of estimating general toxicity and its boundary value was devised, on the basis of which classification of MW to underground use could take place.
Polish abstract: 
W publikacji przedstawiono badania wpływu struktury i składu górniczych materiałów wybuchowych (MW) na zawartość toksycznych składników w gazach postrzałowych powstających po ich detonacji. Badaniom poddano MW krajowych oraz zagranicznych producentów działających na terytorium Polski. Ich podstawę stanowiły metody bazujące na polskich oraz europejskich normach. Badania gazów postrza­łowych MW wykonano zarówno metodą dotychczas obowiązującą w Polsce, jak i opracowaną przez autorkę w ramach realizacji pracy doktorskiej, zgodną z wymaganiami Dyrektywy 93/15/EEC oraz Nor­my Europejskiej EN 13631-16:2004. Konsekwencją jej wdrożenia było przedstawienie propozycji no­wych krajowych wymagań do dopuszczania MW w górnictwie podziemnym w odniesieniu do badania gazów postrzałowych. Określono sposób szacowania toksyczności ogólnej oraz jej granicznej wartości, na podstawie której mogłoby odbywać się klasyfikowanie MW do użytku podziemnego.
APA
Zawadzka-Małota, I. (2009). Wpływ struktury i składu górniczych materiałów wybuchowych na zawartość toksycznych składników w gazach postrzałowych [Influence of structure and composition of mining explosive materials on content of toxic components in post-shot gases]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 8(3), 113–129.
 
MLA
Zawadzka-Małota, Iwona. “Wpływ Struktury i Składu Górniczych Materiałów Wybuchowych na Zawartość Toksycznych Składników w Gazach Postrzałowych [Influence of Structure and Composition of Mining Explosive Materials on Content of Toxic Components in Post-Shot Gases].” Prace naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 8.3 (2009): 113–129.