Impact of hydraulic load of centrifuge and its technical parameters onto size of sorted grain

Wpływ obciążenia hydraulicznego wirówki i jej parametrów technicznych na wielkość ziarna podziałowego
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
In the paper, equations connecting a height of reflux damming up in overflow window of sedimentation-filtration centrifuge and a size of sorted grain in a function of hydraulic load of centrifuge and its technical parameters were presented. The size of sorted grain has a repercussion in a content of solid phase in the reflux of centrifuge. The solid phase in the reflux is a source of inevitable losses of small quantities of coal. It is of importance to have these losses minimalized to technically possible quantities. Every decrease of solid part content in overflow brings definite economic advantages. The losses of coal in the reflux can be reduced by: -selecting suitable technical parameters of centrifuge, -diminishing the hydraulic load of centrifuge through increasing of concentration of solid parts, -improving conditions of sedimentation of solid parts in the reflux layer flowing from centrifuge by selecting suitable grain-size distribution of solid parts, as well as by use of chemical agents of aggregative or/and hydrophobizing properties. From analysis of equation obtained, it results that essential parameters, which have impact onto the size of sorted grain, is the hydraulic load and a number of turns of centrifuge. In industrial conditions, the simplest way of the sorted grain size change is a change of hydraulic load of centrifuge. The analysis was supported with a computational example.
Keywords (source: BazTech): 
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono równania wiążące wysokość spiętrzenia odcieku w okienkach przelewo-wych wirówki sedymentacyjno-filtracyjnej i wielkości ziarna podziałowego w funkcji obciążenia hydrau-licznego wirówki i jej parametrów technicznych. Wielkość ziarna podziałowego rzutuje na zawartość fazy stałej w odcieku wirówki. Faza stalą w odcieku stanowi źródło nieuniknionych strat niewielkich ilości węgla. Chodzi o to, aby straty te zminimalizować do ilości technicznie możliwych. Każde zmniejszenie zawartości części stałych w przelewie przynosi określone korzyści ekonomiczne. Straty węgla w odcieku można zmniejszyć: -dobierając odpowiednie parametry techniczne wirówki, -zmniejszając obciążenie hydrauliczne wirówki przez zwiększenie koncentracji części stałych, -poprawiając warunki sedymentacji części stałych w warstwie odcieku wypływającego z wirówki przez dobranie odpowiedniego uziarnienia części stałych oraz zastosowanie środków chemicznych o własno-ściach agregujących lub/i hydrofobizujacych. Z analizy otrzymanego równania wynika, że najistotniejszymi parametrami, które mają wpływ na wielkość ziarna podziałowego jest obciążenie hydrauliczne i liczba obrotów wirówki. W warunkach przemysłowych najprostszym sposobem zmiany wielkości ziarna podziałowego jest zmiana obciążenia hydraulicznego wirówki. Analiza została poparta przykładem obliczeniowym.
Polish keywords (source: BazTech): 
APA
Dyduch, F., & Aleksa, H. (2008). Wpływ obciążenia hydraulicznego wirówki i jej parametrów technicznych na wielkość ziarna podziałowego [Impact of hydraulic load of centrifuge and its technical parameters onto size of sorted grain]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(1), 43–51.
 
MLA
Dyduch, Franciszek, and Henryk Aleksa. “Wpływ Obciążenia Hydraulicznego Wirówki i Jej Parametrów Technicznych na Wielkość Ziarna Podziałowego [Impact of Hydraulic Load of Centrifuge and Its Technical Parameters onto Size of Sorted Grain].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.1 (2008): 43–51.