Emission trading scheme – tool in the struggle against global warming

System handlu uprawnieniami do emisji jako narzędzie w walce z globalnym ociepleniem
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 11
2012
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
The present article presents the results of social research devoted to the usage of energy from renewable sources (RES) in construction. The studies covered representatives of six different groups, with regard to the different potential in this sphere. The specificity of the problem required the application, for selected groups of respondents, of various research techniques, including: CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing): a group of owners of detached houses, questionnaire interview: a group of licensed property managers, representatives of the housing co-operatives, representatives of the units managing communal flat assets and Towarzystwo Budownictwa Społecznego (Social Construction Society –SCS) as well as developers, deepened interview: group of representatives of local authorities. The test area was limited to the Silesian voivodeship. Empirical data set the scope of RES in each of the groups and the level of knowledge of available solutions. It allowed to specify the factors affecting the decision-making process concerning the use of RES solutions and indicated the assessment of currently functioning forms of support with its use. The article also shows the recommended actions increasing the interest in the use of RES in houses and public buildings.
Polish abstract: 
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań społecznych poświęconych wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w budownictwie. Badaniami objęto przedstawicieli sześciu różnych grup wybranych ze względu na posiadany odmienny potencjał w tym zakresie. Specyfika badanego problemu wymagała zastosowania, w odniesieniu do wybranych grup respondentów, różnych technik badawczych, w tym: CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing): grupa właścicieli domów jednorodzinnych, wywiad kwestionariuszowy: grupa licencjonowanych zarządców nieruchomości, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, przedstawicieli jednostek zarządzających komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i Towarzystwami Budownictwa Społecznego (TBS) oraz deweloperów, wywiad pogłębiony: grupa przedstawicieli władz samorządowych. Teren badań ograniczono do obszaru województwa śląskiego. Pozyskane dane empiryczne wyznaczyły zakres stosowania OZE w każdej z badanych grup oraz poziom wiedzy o dostępnych rozwiązaniach. Pozwoliły także określić czynniki wpływające na podejmowanie decyzji o zastosowaniu rozwiązań OZE oraz wskazały ocenę aktualnie funkcjonującej formy wsparcia przy ich wykorzystaniu. W artykule przedstawiono również rekomendowane działania, zwiększające zainteresowanie stosowaniem OZE w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
APA
Boba, J., Jurka, T., & Passia, H. (2012). System handlu uprawnieniami do emisji jako narzędzie w walce z globalnym ociepleniem [Emission trading scheme – tool in the struggle against global warming]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 11(4), 47–61.
 
MLA
Boba, Jacek, Tomasz Jurka, and Henryk Passia. “System Handlu Uprawnieniami Do Emisji Jako Narzędzie W Walce Z Globalnym Ociepleniem [Emission Trading Scheme – Tool in the Struggle against Global Warming].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 11.4 (2012): 47–61.