Roof stability zones of longwall gateroad at joint static and dynamic load

Strefy stateczności górotworu stropowego wyrobiska korytarzowego przy obciążeniu statyczno-dynamicznym
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
In the paper, a zone system was discussed of stability of homogeneous roof rocks of a gateroad during self-filling the space between roof bar and outline of excavation with rock blocks, and then during the static load connected with the movement of higher lying rocks, as well as the dynamic load arising as a result of occurrence of roof tremor. Values of stability parameters were analysed, occurring in three heights' zones of roof, which horizontal borders are defined by maximal amplitude of acceleration of perpendicular as well as horizontal vibrations of the roof during bumps, what determines the form of roof damage in individual zones. Changes of rockmass macroporosity were analysed, proportional part of slip motions, normal stress (horizontal and vertical) and tangential, as well as perpendicular load of support and its elements during the time cycle of load including the following stages: development of contact, static load and the bump. Researches were realized with a numeric modeling method in scale 1:1 with the help of bonded particle models technique for excavation with LP9V25 support, with the use of program developed in code PFC2D by the author of present paper. They were part of larger research-development project of Ministry of Science and Higher Education, titled "Classification of rockmass stability at static-dynamic loads together with method and instruction of selection steel saving support of gateroads in seismically active areas of Upper-Silesian Coal Basin".
Polish abstract: 
W artykule omówiono strefowy układ stateczności jednorodnych skał stropowych wyrobiska korytarzowego w czasie wypełniania się bryłami skalnymi przestrzeni między stropnicą a obrysem wyrobiska, następnie obciążenia statycznego - związanego z ruchem skał wyżej leżących oraz obciążenia dynamicznego - zaistniałego wskutek wystąpienia wstrząsu stropowego. Przeanalizowano wartości parametrów stateczności, występujących w trzech strefach wysokościowych stropu, których granice poziome są określone maksymalną amplitudą przyśpieszenia drgań pionowych oraz poziomych stropu podczas wstrząsów górotworu - co determinuje formę uszkodzenia stropu w poszczególnych strefach. Analizowano zmiany makroporowatości górotworu, procentowego udziału ruchów poślizgowych, naprężenia normalnego (poziomego i pionowego) oraz ścinającego, a także pionowego obciążenia obudowy i jej elementów - w czasie cyklu obciążenia obejmującego etapy: ewolucji kontaktu, obciążenia statycznego oraz wstrząsu. Badania zrealizowano metodą modelowania numerycznego w skali 1:1 za pomocą techniki spoistych modeli cząstkowych {Bonded Particle Model) dla wyrobiska z obudową LP9V25, przy' użyciu programu opracowanego przez autora artykułu w kodzie PFC2D. Stanowił}' one część większego projektu badaw-czo-rozwojowego MNiSW pt. "Klasyfikacja stateczności górotworu przy obciążeniach statyczno--dynamicznych wraz z metodą i instrukcją doboru stalooszczędnej obudowy wyrobisk korytarzowych w aktywnych sejsmicznie obszarach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego".
APA
Kidybiński, A. (2008). Strefy stateczności górotworu stropowego wyrobiska korytarzowego przy obciążeniu statyczno-dynamicznym [Roof stability zones of longwall gateroad at joint static and dynamic load]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(2), 37–50.
 
MLA
Kidybiński, Antoni. “Strefy Stateczności Górotworu Stropowego Wyrobiska Korytarzowego przy Obciążeniu Statyczno-Dynamicznym [Roof Stability Zones of Longwall Gateroad at Joint Static and Dynamic Load].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.2 (2008): 37–50.