The proposal of general principles of municipal stream valley revitalization and criteria of pilot investment choice on an example of REURIS project in Katowice

Propozycja ogólnych zasad rewitalizacji doliny potoku miejskiego i kryteriów wyboru inwestycji pilotowej na przykładzie projektu Reurius w Katowicach
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 9
2010
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
The subject of the paper is a proposal of principles collection regarding revitalization of municipal riverside areas, as well as criteria of place and pilot investment range choice. It was proposed to develop such principles of revitalization which would incorporate the questions regarding Nature, as well as social, economic and planistic ones. These principles can be summarized as restoration of the stream ecosystem functioning with simultaneous assurance of flood protection, increasing the cultural and recreational values of the valley, and the residential values of neighbouring terrain, as well as the sustainable use of the water-course and the adjoining terrain as constant factor of city landscape. The proposal was confronted with the project of local revitalisation initiative being implemented in pilot scale in Katowice within the frames of REURIS project. The use of principles and criteria was proposed in planning and assessment of revitalization of other valleys of small municipal rivers in Upper Silesia, and also in other regions of Poland and Central Europe.
Polish abstract: 
Przedmiotem artykułu jest propozycja zbioru zasad rewitalizacji miejskich przestrzeni nadrzecznych oraz kryteriów wyboru miejsca i zakresu inwestycji pilotowej. Zaproponowano, aby zasady rewitalizacji obejmowały zagadnienia przyrodnicze, społeczne, gospodarcze i planistyczne. Zasady te można streścić jako odtwarzanie funkcjonowania ekosystemu potoku z równoczesnym zapewnieniem ochrony przed powodzią, zwiększanie walorów kulturowych i rekreacyjnych doliny oraz walorów rezydencjalnych sąsiadującego terenu, jak również zrównoważone użytkowanie cieku i przyległego terenu jako trwałego elementu krajobrazu miasta. Propozycję skonfrontowano z projektem lokalnego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wdrażanym w skali pilotowej w Katowicach w ramach projektu REURIS. Zaproponowano wykorzystanie zasad i kryteriów w planowaniu i ocenie rewitalizacji innych dolin małych rzek miejskich na Górnym Śląsku, a także w innych regionach Polski i Europy Środkowej.
APA
Trząski, L., Szendera, W., & Mana, V. (2010). Propozycja ogólnych zasad rewitalizacji doliny potoku miejskiego i kryteriów wyboru inwestycji pilotowej na przykładzie projektu Reurius w Katowicach [The proposal of general principles of municipal stream valley revitalization and criteria of pilot investment choice on an example of REURIS project in Katowice]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 9(4), 87–96.
 
MLA
Trząski, Leszek, Waldemar Szendera, and Vladimir Mana. “Propozycja Ogólnych Zasad Rewitalizacji Doliny Potoku Miejskiego i Kryteriów Wyboru Inwestycji Pilotowej na Przykładzie Projektu Reurius w Katowicach [The Proposal of General Principles of Municipal Stream Valley Revitalization and Criteria of Pilot Investment Choice on an Example of REURIS Project in Katowice].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 9.4 (2010): 87–96.