Computer programs for decision assistance in the scope of processing of underground coal gasification (UCG)

Programy informatyczne do wspomagania decyzji w zakresie realizacji procesu podziemnego zgazowania węgla (PZW)
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
In the paper, the following two author's programs were discussed serving to assistance in decision processes connected with UCG: - Program BANK enabling selection of coal to process of gasification, and also analysis of world solutions in the scope of UCG. It contains databases on quality of Polish hard coals together with location of characterized coal seams, and additionally accessible data related to realized up to now UCG installations. This, alongside with economic assessment of individual solutions will make possible, in dependence of local conditions, selection of optimal solution. In view of the fact, that technical data on UCG process, accessible in world literature, are incomplete, program gives only an opinion referring to individual solutions. - Program SEWOT enables selection of optimal, on the technical, ecological and social grounds, location of UCG installation.
Polish abstract: 
W artykule omówiono dwa autorskie programy służące do wspomagania procesów decyzyjnych związanych z PZW, a mianowicie: - Program BANK, umożliwiający dobór węgla do procesu zgazowania, a także analizę światowych rozwiązań z zakresu PZW. Zawiera on bazy danych o jakości polskich węgli kamiennych wraz z lokalizacją scharakteryzowanych pokładów węgla, a dodatkowo dostępne dane dotyczące dotychczas zrealizowanych instalacji PZW, co wraz z oceną ekonomiczną poszczególnych rozwiązań umożliwi, w zależności od lokalnych warunków, dobór optymalnego rozwiązania. Ze względu na fakt, że dane techniczne o procesie PZW, dostępne w literaturze światowej, są niepełne, program daje tylko pogląd na poszczególne rozwiązania. - Program SEWOT umożliwia dobór optymalnej, pod względem technicznym, ekologicznym i społecznym, lokalizacji instalacji do PZW.
APA
Białecka, B., & Nowak, D. (2008). Programy informatyczne do wspomagania decyzji w zakresie realizacji procesu podziemnego zgazowania węgla (PZW) [Computer programs for decision assistance in the scope of processing of underground coal gasification (UCG)]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(2), 105–116.
 
MLA
Białecka, Barbara, and Dariusz Nowak. “Programy Informatyczne do Wspomagania Decyzji w Zakresie Realizacji Procesu Podziemnego Zgazowania Węgla (PZW) [Computer Programs for Decision Assistance in the Scope of Processing of Underground Coal Gasification (UCG)].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.2 (2008): 105–116.