Determination and settlement procedures of natural losses of hard coal which accumulate during storing and transporting

Procedury wyznaczania i rozliczania ubytków naturalnych węgla kamiennego powstających podczas składowania oraz transportu
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 11
2012
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
Standards in Poland do not regulate issues related to natural loss accumulation during storing and transporting fuel. They exclusively refer to the issue of proper coal storing (PN-G-07010:1994) what can lower the risk of loss accumulation. Due to the trade of entitlements to emission program as well as for imposing excise duty on hard coal, the electricity boards are forced to register, by amount and quality, coal on storage yards and coal utilized by burning in a given accounting period. Usually, the only possible method for indicating the amount of utilized coal is to calculate the variation between the amount of purchased coal and the mass of coal on storage yard. This process is called as fuel stocktaking on storage yard. This, in turn, extorts to devise the rules of determination natural losses which occur during transport of the fuel to the manufacturer, its storage, processing, loading and disposal from storage yard. The acceptable amount of natural losses of solid fuel is obtained by adding unit lossess calculated by use of the methods presented in chapter 5 and 6 of this article.
Polish abstract: 
Polskie normy nie regulują spraw związanych z powstawaniem naturalnych ubytków w czasie składowania i przemieszczania paliwa. Traktują jedynie o sposobie prawidłowego składowania węgla, co może w pewien sposób zmniejszyć ryzyko powstawania ubytków. Program związany z handlem uprawnieniami do emisji oraz opodatkowanie akcyzą węgla kamiennego zmusza zakłady energetyczne do dokładnej ewidencji ilościowo-jakościowej węgla na składowiskach oraz węgla spalonego w danym okresie rozliczeniowym. Przeważnie jedyną możliwą metodą wyznaczenia ilości spalonego paliwa jest obliczenie różnicy między ilością zakupionego węgla a masą węgla, który pozostał na składowisku, czyli tzw. inwentaryzacja paliwa na składowisku. Wymaga to stworzenia zasad wyznaczania ubytków naturalnych, które powstają podczas transportu paliwa od producenta, jego składowania, przetwarzania, załadunku i wywozu ze składowiska. Dopuszczalne ubytki naturalne paliw stałych oblicza się jako sumę jednostkowych ubytków obliczonych według metod podanych w rozdziałach 5 i 6 niniejszego artykułu.
APA
Róg, L., & Rompalski, P. (2012). Procedury wyznaczania i rozliczania ubytków naturalnych węgla kamiennego powstających podczas składowania oraz transportu [Determination and settlement procedures of natural losses of hard coal which accumulate during storing and transporting]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 11(3), 99–120.
 
MLA
Róg, Leokadia, and Przemysław Rompalski. “Procedury Wyznaczania I Rozliczania Ubytków Naturalnych Węgla Kamiennego Powstających Podczas Składowania Oraz Transportu [Determination and Settlement Procedures of Natural Losses of Hard Coal Which Accumulate during Storing and Transporting].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 11.3 (2012): 99–120.