Mining production planning in terms of production capacity of the mine

Planowanie produkcji górniczej w aspekcie zdolności produkcyjnej kopalni
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 11
2012
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
Planning in the mining plant is the extremely complex and multi-faceted process. Hence there is the imperative need for its proper organization and adaptation to the specific conditions for the process of underground mining operations. Plans drawn up in the mining plant should construct the consistent internal system, adapted also to the specific planning situation. The significant feature of mining plants, which exploit deposits, is that the product launched to the market is the useful mineral. This product is mined from deposit and brought to the form expected by the audience. The article presents the essence of the mining production planning, which base is the production capacity of the mine. The important factors determining the production capacity of the mine have been found. The content of the production plan, which includes data about the size and the structure of production in terms of volume and value, has been presented. The size and structure of the mining production is dependent on geological-mining conditions in which the process of exploitation is to be implemented. The size of the production plan is closely linked with the level of production capacity. Then, the production capacity of mine has been defined with regard to measures of production, which are divided into three groups: physical, value and labour-consumption. In addition, the size and structure of the mining production, which is determined by balancing the factors affecting its course, have been discussed.
Polish abstract: 
Planowanie w przedsiębiorstwie górniczym jest procesem niezwykle złożonym i wieloaspektowym. Wymaga więc właściwego zorganizowania i dostosowania do warunków specyficznych dla procesu podziemnej eksploatacji górniczej. Plany sporządzane w przedsiębiorstwie górniczym muszą tworzyć spójny układ wewnętrzny, przystosowany zarazem do określonych sytuacji planistycznych. Znamienną cechą przedsiębiorstw górniczych, które prowadzą eksploatację złóż jest to, że produktem wprowadzanym na rynek jest kopalina użyteczna. Produkt ten wydobywa się ze złoża i doprowadza do postaci oczekiwanej przez odbiorców. W artykule przedstawiono istotę planowania produkcji górniczej, której bazę stanowi zdolność produkcyjna kopalni oraz scharakteryzowano istotne czynniki ją determinujące. Omówiono plan produkcji, który zawiera dane dotyczące wielkości i struktury produkcji w ujęciu ilościowym i wartościowym. Wielkość i struktura produkcji górniczej są uzależnione od warunków geologiczno-górniczych, w jakich realizowany jest proces eksploatacyjny. Wielkość planu produkcji jest ściśle związana z poziomem zdolności produkcyjnej, którą zdefiniowano z uwzględnieniem mierników produkcji: fizycznych, wartościowych i pracochłonności. Ponadto omówiono wielkość i strukturę produkcji górniczej, którą określa się przez zbilansowanie czynników wpływających na jej przebieg.
APA
Bąk, P. (2012). Wprowadzenie do zagadnienia planowania w przemyśle górniczym [Mining production planning in terms of production capacity of the mine]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 11(4), 5–18.
 
MLA
Bąk, Patrycja. “Wprowadzenie do Zagadnienia Planowania w Przemyśle Górniczym [Mining Production Planning in Terms of Production Capacity of the Mine].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 11.4 (2012): 5–18.