Construction of the integrated monetary-physical supply and use tables for Poland

Opracowanie zintegrowanych tablic międzygałęziowych przepływów pieniężnych i masowych dla produkcji i wykorzystania wyrobów i usług w Polsce
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 10
2011
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
This paper presents a methodology of construction of the integrated Monetary-Physical Supply and Use Tables (MPSUTs) for Poland. The elaboration of these tables for Poland (2003) was a pioneering work, since, to the best our knowledge, such tables have never been produced before. This research was done within FORWAST project – 6th EU Framework Programme (RTD). The integrated MPSUTs provide a framework in which all physical flows associated with all monetary flows in the economy can be recorded. This paper describes this framework with monetary and physical matrices for supply and use as well as matrices of the resources and emissions. The categories of products/activities and data sources are mentioned. The matrices were compiled using data from various sources: production statistics, foreign trade statistics, energy accounts, emissions inventory, recycling data, etc. Thus the elaborated MPSUTs can be served as an integration of framework for different data sources and various specific sector production and use accounts such as agriculture, forestry, fishery, metals and mineral extraction and energy. Such tables are a valuable tool for integrated environmental-economic accounting and modelling. Starting point of creation MPSUTs for Poland was the Monetary Supply and Use Tables (MSUTs), elaborated by CSO (Central Statistical Office – Poland) according to ESA’95 (European System of Accounts). For the construction of PSUTs (59 59), the quantities (mass) of the products related to given categories were determined on the basis of statistical data. Distribution of mass flows into industry activities in PSUTs was proportionally with the relevant monetary values in MSUTs and was delivered from monetary values and price. For a better determination of the flows of the system, disaggregations of the primary data of the monetary and physical SUTs (59 products x 59 activities) were performed in order to trace out and map all the internal flows of the whole economy (117 products ź 117 activities). The methodology of data mining, data processing and validation, as well as tools used for construction of the tables (MPSUTs) for Poland are discussed. The information covered in matrices included in these tables are illustrated using numerical examples.
Polish abstract: 
W niniejszym artykule opisano metodykę konstruowania zintegrowanych tablic bilansowych przepływów pieniężnych i fizycznych dla podaży i wykorzystania wyrobów i usług (MPSUTs). Stworzenie tablic przepływów międzygałęziowych finansowych i fizycznych dla Polski było pracą pionierską, gdyż jak wiadomo autorom, takie tablice dotąd nie zostały opracowane. Praca została wykonana w ramach projektu FORWAST – 6. Program Ramowy Unii Europejskiej (Badania i Rozwój Technologii). Zintegrowane tablice produkcji i wykorzystania (MPSUTs) stanowią strukturę zbioru macierzy, w której mogą być zapisane i powiązane wszystkie strumienie przepływów fizycznych (masowych) z przepływami pieniężnymi w gospodarce narodowej. Tablice te obejmują: macierze przepływów pieniężnych i fizycznych dla podaży i wykorzystania oraz macierze surowców i emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza. Przy modelowaniu przepływów pieniężnych i fizycznych dla macierzy (SUTs) wykorzystano rachunek przepływów materiałowych (MFA), macierze rachunków narodowych, macierze przepływów surowców i emisji. Dlatego też tablice te mogą być wykorzystywane do integracji struktury różnych danych oraz rachunków produkcji i wykorzystania dla różnych sektorów przemysłu, takich jak: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, wydobycie rud metali i minerałów czy energetyka. Tablice stanowią cenne narzędzie do modelowania środowiskowego i ekonomicznego. Mogą one zostać przekształcone w tablice wejściewyjście (IOTs), które są wykorzystywane w rachunkach środowiskowych. Tablice te służyły w projekcie FORWAST jako dane wejściowe do modelowania i prognozowania odpadów i zasobów materiałowych i do określania wpływów środowiskowych dla różnych scenariuszy zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu i przekształcania odpadów w Unii Europejskiej (UE-27). Punktem wyjścia do stworzenia tablic MPSUTs były tablice rachunków narodowych (Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2003 r.) opracowane przez GUS, zgodne z ESA ’95 (European System of Accounts) i zawierające 60 produktów/aktywności według klasyfikacji CPA/NACE. W celu lepszego określenia systemu przepływów przeprowadzono dalszą dezagregację danych, aby prześledzić i ująć wszystkie istotne wewnętrzne przepływy w gospodarce (117 produktów × 117 aktywności). W artykule omówiono metodykę eksploracji danych, ich przetwarzania i walidacji oraz narzędzia stosowane do tworzenia tablic MPSUTs dla Polski. Informacje zawarte w tych tablicach zostały zilustrowane na przykładach.
Polish keywords (source: BazTech): 
APA

Rejman-Burzyńska, A., Śliwińska, A., & Jędrysik, E. (2011). Construction of the integrated monetary-physical supply and use tables for Poland [Opracowanie zintegrowanych tablic międzygałęziowych przepływów pieniężnych i masowych dla produkcji i wykorzystania wyrobów i usług w Polsce]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 10(1), 41–60.

 
MLA
Rejman-Burzyńska, Alina, Anna Śliwińska, and Eugeniusz Jędrysik. “Construction of the Integrated Monetary-Physical Supply and Use Tables for Poland [Opracowanie Zintegrowanych Tablic Międzygałęziowych Przepływów Pieniężnych i Masowych dla Produkcji i Wykorzystania Wyrobów i Usług W Polsce].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 10.1 (2011): 41–60.