Public Information Platform "Post-industrial and degraded areas" (OPI TPP) - modern tool for information management system regarding post-industrial areas in Silesia Voivodeship

Ogólnodostępna platforma informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" (OPI-TTP) - nowoczesne narzędzie systemowego zarządzania informacją o terenach poprzemysłowych w województwie śląskim
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 10
2011
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
Spatial Information Systems (SIP) in recent years are one of the rapidly growing areas of research and implementation activities. Regulations introduced by Directive INSPIRE offer tremendous opportunities to multidisciplinary apply of SIP. They are used today not only for the digitization and visualization of reality, but are more and more frequently complex tool for support of decision-making processes (Aspinal, Pearson 2000; Brody et al. 1995; Hirschfeld et al. 2005; Janowski, Szulwic 2004; Janssen, Uran 2003). In Silesia, particularly in the central subregion, are situated specific objects and post-industrial areas. In spite of a significant degradation those terrain are indicated as a resource, which have investment, cultural, and also natural rational value. An barrier limiting the possibility of their redevelopment is the lack of reliable and actual information on these areas and their vicinity with particular emphasis on environmental aspects. These data, if any exist, are scattered, incomplete and fragmented. The created OPI-TPP system will ultimately provide continuity and timeliness of data on postindustrial and degraded areas becoming a comprehensive source of regional information (Kistowski 2007). Within OPI-TPP system was developed and successfully implemented a user-friendly tool for collecting, inserting, verifying and updating data and information on these areas in the form of a web application called eTPP. It allows an unequivocal and coherent classification of the areas based on defined catalog of factors, which is used to assess their potential and values walorów (Trząski, Olszewski, Bondaruk et al. 2008).
Polish abstract: 
Systemy informacji przestrzennej (SIP) są bardzo aktywnie rozwijane w ostatnich latach. Regulacje wprowadzone Dyrektywą INSPIRE dają ogromne możliwości wielodziedzinowego stosowania SIP. Obecnie służą one już nie tylko do digitalizacji i wizualizacji rzeczywistości, ale coraz częściej są rozbudowanym narzędziem wykorzystywanym w procesach decyzyjnych (Aspinal, Pearson 2000; Brody i in. 1995; Hirschfeld i in. 2005; Janowski, Szulwic 2004; Janssen, Uran 2003). W województwie śląskim, a w szczególności w subregionie centralnym znajdują się charakterystyczne obiekty i tereny poprzemysłowe. Stanowią one, mimo znacznej degradacji, zasoby o wymiernej wartości inwestycyjnej, kulturowej, a także, coraz częściej, przyrodniczej. Ich ponowne zagospodarowanie ogranicza brak rzetelnych i aktualnych informacji zarówno o samych terenach, jak i ich bezpośrednim sąsiedztwie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Dane te, jeżeli istnieją, to są rozproszone, niekompletne i fragmentaryczne. Opracowywany system OPI-TPP będzie docelowo zapewniał ciągłość i aktualność danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych, stając się bogatym i ogólnodostępnym źródłem informacji regionalnej. W ramach systemu OPI-TPP stworzono i skutecznie wdrożono przyjazne narzędzie umożliwiające gromadzenie, wprowadzanie, weryfikowanie oraz aktualizację danych i informacji o tych terenach w formie internetowej aplikacji pod nazwą eTPP. Umożliwia ona jednoznaczną i spójną klasyfikację danego terenu z wykorzystaniem zdefiniowanego katalogu czynników, służącego do oceny jego potencjału i walorów (Trząski, Olszewski, Bondaruk i in. 2008). Podstawę systemu stanowi jego powiązanie z innymi zasobami danych przestrzennych oraz źródeł informacji, tworzącymi zintegrowany regionalny węzeł informacji przestrzennej zgodny z wytycznymi Dyrektywy INSPIRE i przepisami implementacyjnymi. System OPI-TPP, w postaci portalu dziedzinowego, będzie docelowo integralnym elementem regionalnego portalu ORSIP.
APA
Bondaruk, J., & Zawartka, P. (2011). Ogólnodostępna platforma informacji “Tereny poprzemysłowe i zdegradowane” (OPI-TTP) - nowoczesne narzędzie systemowego zarządzania informacją o terenach poprzemysłowych w województwie śląskim [Public Information Platform “Post-industrial and degraded areas” (OPI TPP) - modern tool for information management system regarding post-industrial areas in Silesia Voivodeship]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 10(4), 31–49.
 
MLA
Bondaruk, Jan, and Paweł Zawartka. “Ogólnodostępna Platforma Informacji ‘Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane’ (OPI-TTP) - Nowoczesne Narzędzie Systemowego Zarządzania Informacją o Terenach Poprzemysłowych w Województwie Śląskim [Public Information Platform ‘Post-Industrial and Degraded Areas’ (OPI TPP) - Modern Tool for Information Management System Regarding Post-Industrial Areas in Silesia Voivodeship].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 10.4 (2011): 31–49.