General method for determining the economic efficiency of mining projects differing in size of investment in technical equipment of mine workings as well as in work progress

Ogólna metoda określania efektywności ekonomicznej projektów górniczych różniących się wielkością nakładów na wyposażenie techniczne wyrobisk oraz postępem prac
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 11
2012
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
In the article a method of determining border (maximum), justified economically, of investments on the technical equipment of the exploitation excavation, at established progress of works in the time unit and border (minimal) of progress of works at established investments on this technical equipment was presented. They assumed that such analysis was being conducted comparing the given project tested with the project of reference. A method of discounted cash flows was applied. Enumerated thresholds are on the assumption that for the project of reference and the tested project they are NPV identical. Taking investments lower than border causes, that the tested project is giving better economic effects than the project of reference and on the contrary. Similarly getting maximum values of progress of works in the tested project beyond thresholds is giving better economic effects than for the project of reference and on the contrary 1.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono metodę określania granicznych, uzasadnionych ekonomicznie, nakładów inwestycyjnych na wyposażenie techniczne wyrobiska eksploatacyjnego. Jednocześnie założono postęp prac w jednostce czasu oraz graniczny (minimalny) postęp przy określonych nakładach inwestycyjnych przeznaczonych na wyposażenie techniczne. Przyjęto także, że analizę taką prowadzi się, porównując dany projekt testowany z projektem odniesienia. W przeprowadzonych badaniach zastosowano metodę dyskontowanych strumieni pieniężnych. Wartości graniczne wyliczano, zakładając jednakową wartość NPV dla projektów odniesienia i testowanego. Przyjęcie niższych od granicznych nakładów inwestycyjnych powoduje, że projekt testowany daje lepsze efekty ekonomiczne niż projekt odniesienia (także odwrotnie). Podobnie, uzyskanie w projekcie testowanym wyższych wartości postępu prac ponad wartości graniczne, daje lepsze efekty ekonomiczne niż dla projektu odniesienia (także odwrotnie).
APA

Krowiak, A. (2012). Ogólna metoda określania efektywności ekonomicznej projektów górniczych różniących się wielkością nakładów na wyposażenie techniczne wyrobisk oraz postępem prac [General method for determining the economic efficiency of mining projects differing in size of investment in technical equipment of mine workings as well as in work progress]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 11(2), 49–59.

 
MLA
Krowiak, Andrzej. “Ogólna Metoda Określania Efektywności Ekonomicznej Projektów Górniczych Różniących Się Wielkością Nakładów Na Wyposażenie Techniczne Wyrobisk Oraz Postępem Prac [General Method for Determining the Economic Efficiency of Mining Projects Differing in Size of Investment in Technical Equipment of Mine Workings as Well as in Work Progress].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 11.2 (2012): 49–59.