Assessment of hydromorphological conditions of rivers in urbanised catchments with River Habitat Survey method

Ocena warunków hydromorfologicznych rzek w zlewniach zurbanizowanych metodą River Habitat Survey
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 11
2012
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
To assess the stream hydromorphological conditions number of methods is used. One of them is a method of evaluating flowing waters River Habitat Survey (RHS) being a tool for the detailed description of the river hydromorphological conditions based on the registration of the environment of the river valley. In order to test the applicability of the RHS method to evaluate the hydromorphological conditions of urban rivers selected sections of four rivers flowing through the central part of the Katowice conurbation were investigated. The results show a wide variation. Differences in the results were both between the analyze drivers, as well as within the same stream on sections adjacent to each other. The reasons for this results diversity, except varied river catchment conditions of Silesian cities, should be seen in a small number of factors that strongly influence on the final evaluation indicators and natural habitat transformation. It is advisable to try to use the method Urban River Survey (URS), which is a modified version of the RHS method adapted to urban conditions.
Polish abstract: 
Do oceny warunków hydromorfologicznych cieków stosuje się szereg metod. Jedną z nich jest metoda oceny wód płynących River Habitat Survey (RHS), stanowiąca narzędzie do szczegółowego opisu warunków hydromorfologicznych rzek na podstawie rejestracji elementów środowiska doliny rzecznej. W celu przetestowania możliwości stosowania metody RHS do oceny warunków hydromorfologicznych rzek miejskich przeprowadzono badania na wybranych odcinkach czterech rzek przepływających przez centralną część konurbacji katowickiej. Uzyskane wyniki wykazują duże zróżnicowanie. Różnice otrzymanych wyników wystąpiły zarówno między badanymi rzekami, jak i w obrębie tego samego cieku na odcinkach ze sobą sąsiadujących. Przyczyn takiego zróżnicowania wyników, poza urozmaiconymi warunkami zlewniowymi śląskich miast, należy upatrywać w niewielkiej liczbie czynników silnie wpływających na ocenę końcową wskaźników naturalności i przekształcenia siedliska. Wskazane jest podjęcie próby zastosowania metody Urban River Survey (URS), która stanowi zmodyfikowaną wersję metody RHS, dostosowaną do warunków miejskich.
APA
Łabaj, P., & Hamerla, A. (2012). Ocena warunków hydromorfologicznych rzek w zlewniach zurbanizowanych metodą River Habitat Survey [Assessment of hydromorphological conditions of rivers in urbanised catchments with River Habitat Survey method]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 11(4), 111–123.
 
MLA
Łabaj, Paweł, and Adam Hamerla. “Ocena Warunków Hydromorfologicznych Rzek w Zlewniach Zurbanizowanych Metodą River Habitat Survey [Assessment of Hydromorphological Conditions of Rivers in Urbanised Catchments with River Habitat Survey Method].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 11.4 (2012): 111–123.