Possibilities of management of selected wastes from the processes of clean coal technologies

Możliwość zagospodarowania wybranych odpadów z procesów czystych technologii węglowych
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 11
2012
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
Processes of clean coal technologies are in most cases related to the production of waste to be disposed of or managed. Technological progress and the development of CCT processes make the waste begin to be treated as products. The present article has a review character and concerns the ways of managing selected and the most emerging wastes during the processes of the so-called clean coal technologies. The work characterizes the most important wastes and products in solid, liquid and gas states created by CCT. Ways and directions of managing the waste and products were presented in a tabular form. The prospective directions of neutralizing, the sewage waste arising during underground coal gasification in particular, have been emphasized.
Polish abstract: 
Procesy czystych technologii węglowych w zdecydowanej większości wiążą się z produkcją odpadów, które należy zagospodarować lub zutylizować. Technologiczny postęp i rozwój procesów CTW sprawia, że przedmiotowe odpady zaczynają być traktowane jak produkty. Prezentowany artykuł ma charakter przeglądowy i dotyczy sposobów zagospodarowania wybranych i najczęściej powstających odpadów podczas procesów należących do tzw. czystych technologii węglowych. Scharakteryzowano najważniejsze produkty odpadowe w postaci stałej, ciekłej i gazowej, powstające w CTW. Sposoby i kierunki postępowania z nimi zostały przedstawione tabelarycznie. Zwrócono uwagę na perspektywiczne kierunki unieszkodliwiania, zwłaszcza ścieków powstających podczas podziemnego zgazowania węgla.
APA
Olszewski, P., Świnder, H., Klupa, A., & Ciszek, K. (2012). Możliwość zagospodarowania wybranych odpadów z procesów czystych technologii węglowych  [Possibilities of management of selected wastes from the processes of clean coal technologies]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 11(4), 125–138.
 
MLA
Olszewski, Paweł et al. “Możliwość Zagospodarowania Wybranych Odpadów Z Procesów Czystych Technologii Węglowych  [Possibilities of Management of Selected Wastes from the Processes of Clean Coal Technologies].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 11.4 (2012): 125–138.