Complex method of interpreting results of non-destructive testing of shaft lining concrete strenght

Kompleksowa metoda interpretacji wyników nieniszczących badań wytrzymałości betonu obudowy szybowej
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 8
2009
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
In testing quality of shaft linings, which are main communication passages in underground mines, determining mechanical and physio-chemical parameters of a lining, and above all rate_of their change in relation to initial values, has decisive meaning for the proper assessment of the technical state of the whole construction. In the article, which was drawn up on the basis of Doctoral Thesis, a method which allows to minimize estimation error of concrete compressive strength, widely used as a lining material in active GZW (Uppersilesian Coal Basin) shafts, was presented. The effect of conducted laboratory and underground testing was developing patterns and a programme to measure compressive strength, depending on number of rebounds and ultrasound waves speed with a method of combined interpretation of results. Developed patterns can be used both in case of concrete lining, from which core samples were collected, as well as linings, from which taking samples was impossible. In the process of their verification it was demonstrated, that their application in interpreting results of non-destructive testing of shaft lining has, in principle improved the credibility of assessment of concrete compressive strength.
Polish abstract: 
W badaniach jakości obudowy szybów, będących głównymi drogami komunikacyjnymi w kopalniach podziemnych, określenie parametrów mechanicznych i fizykochemicznych obmurza, a przede wszystkim wielkości ich zmian w stosunku do wartości początkowych, ma decydujące znaczenie dla prawidłowej oceny stanu technicznego całej konstrukcji. W artykule, który został opracowany na podstawie pracy doktorskiej, przedstawiono metodę pozwalającą na zminimalizowanie błędu oszacowania wytrzymałości na ściskanie betonu, powszechnie stosowanego jako materiał obudowy w czynnych szybach GZW. Efek­tem przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dołowych było opracowanie wzorów oraz programu do obliczania wytrzymałości na ściskanie w zależności od liczby odbicia i prędkości fal ultradźwiękowych metodą łącznej interpretacji wyników. Opracowane wzory mogą być wykorzystane zarówno w przypad­kach obudów betonowych, z których pobrano próbki rdzeniowe, jak i obudów, z których pobranie próbek było niemożliwe. W procesie weryfikacji wzorów wykazano, że ich zastosowanie do interpretacji wyni­ków nieniszczących badań obudowy szybowej w zasadniczy sposób poprawiło wiarygodność oceny wytrzymałości betonu na ściskanie.
APA
Bock, S. (2009). Kompleksowa metoda interpretacji wyników nieniszczących badań wytrzymałości betonu obudowy szybowej [Complex method of interpreting results of non-destructive testing of shaft lining concrete strenght]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 8(3), 19–32.
 
MLA
Bock, Sławomir. “Kompleksowa Metoda Interpretacji Wyników Nieniszczących Badań Wytrzymałości Betonu Obudowy Szybowej [Complex Method of Interpreting Results of Non-Destructive Testing of Shaft Lining Concrete Strenght].” Prace naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 8.3 (2009): 19–32.