Ultrasonic cavitation in hygienization surplus activated sludge

Kawitacja ultradźwiękowa w higienizacji osadu czynnego nadmiernego
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 10
2011
Issue 3
Full text: 
Abstract text: 
The success of an effective process of disintegration is the application of physical or chemical methods of the destruction of the celi wali which conseąuently becomes fragmented and the intracellular matters are released into the surrounding liquid. From the used methods of disintegration in the technology of sewage sludge positive results are achieved by: mechanical destructions, ultrasounds, heat treatments, adding of enzymes, ozone treatment, chemical dissolution by acidification or alkaline hydrolysis. The purpose of the conducted experiments was to demonstrate possibilities of application of the ultrasonic in the bacteriological hygienisation of surplus activated sludge. The confirmation of the effectiveness of the bactericidal activity of ultrasonic cavitation was the number of bacteria grown on agars before and after hygienisation process. Selcctive and basie beddings have been used in the research. The bacterial culture has lasted approximately 24 to 48 hours. After the period of ineubation the colonies produced have been counted and initially identified. Based on the microbiological analyses a significant reduction in an overall number of bacteria and pathogenic bacteria belonging to the family Enterobacteriaceae and to the pathogenic species Staphylococcus has been noticed. Reducing the number of Salmonella bacteria was 94 per cent at a frequency ultrasonic waves of 40 kHz and 89 per cent at 25 kHz. In the conducted processes of disintegration the dispersion of a solid phase of the sediment and also the destruction of pathogenic bacteria cells has been confirmed.
Polish abstract: 
Skuteczność procesu dezintegracji wynika z fizycznych lub chemicznych metod destrukcji ściany komórkowej, co w konsekwencji prowadzi do jej fragmentacji i uwalniania wewnątrzkomórkowych substancji do otaczającej fazy płynnej. W technologii osadów ściekowych pozytywne efekty dezintegracji uzyskuje się przez stosowanie: mechanicznej destrukcji, ultradźwięków, obróbki cieplnej, dodawania enzymów, ozonowania, chemicznego rozkładu przez zakwaszanie lub hydrolizę alkaliczną. Celem wykonanych badań było wykazanie możliwości zastosowania ultradźwięków do bakteriologicznej higienizacji osadu czynnego nadmiernego. Potwierdzeniem skuteczności bakteriobójczego działania kawitacji ultradźwiękowej była liczba bakterii rosnących na agarach przed i po procesie higienizacji. Do badań zostały użyte podłoża podstawowe i selektywne. Hodowla kultur bakteryjnych twała 24 i 48 godzin. Po czasie inkubacji kultury zostały policzone i poddane wstępnej identyfikacji. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono redukcję ogólnej liczby bakterii i patogennych bakterii należących do rodziny Enterobacteriaceae i chorobotwórczych z rodzaju Staphylococcus. Przy częstotliwości fali ultradźwiękowej 40 kHz redukcja bakterii Salmonella wynosiła 94 procent, a przy 25 kHz 89 procent. W przeprowadzonych procesach została potwierdzona dyspersja fazy stałej i zniszczenie komórek bakterii patogennych.
APA
Rusin, A., & Machnicka, A. (2011). Kawitacja ultradźwiękowa w higienizacji osadu czynnego nadmiernego [Ultrasonic cavitation in hygienization surplus activated sludge]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 10(3), 73–80.
 
MLA
Rusin, Agnieszka, and Alicja Machnicka. “Kawitacja Ultradźwiękowa w Higienizacji Osadu Czynnego Nadmiernego [Ultrasonic Cavitation in Hygienization Surplus Activated Sludge].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 10.3 (2011): 73–80.