Estimation of the seismo-acoustic energy and the coefflcient of its absorption in the seam ahead of the front of extracted longwall

Estymacja energii sejsmoakustycznej i współczynnika jej absorpcji w pokładzie przed frontem skrawanej ściany
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 8
2009
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
The paper presents a detailed description of relations between the so called conventional energy (EU) and stream (e*) of wavefield energy in a geophone neighbourhood. Conditional - depending on emission model - relations between the e* and, crucial in applications, emission energy (E) from an emission field, are analysed too. Relatively simple estimator of E, feasible without AE source location, is introduced. Model and a numcrical method make it possible to write down the computer program which solves both the approprietly defined simple and inverse problems of mining seismoacoustics. As the method can - conditionally on the model - estimate emission energy and the absorption (in front of the longwall) coefficient (γ) applying only the results of the routine AE observations, it is cheap and handy in mining applications. In the final part of the paper, some results of actual (E, γ) estimation with a coal mine data are shown.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono szczegółowy opis związków tak zwanej energii umownej (EU)- odczytywanej z komputerowego wyjścia systemów sejsmoakustyki górniczej - ze strumieniem (e*) energii pola falowego w otoczeniu geofonu. Następnie analizowano warunkowe - zależne od modelu - związki strumienia e* z ważną w zastosowaniu, energią (E) emisji AE z pola źródłowego. Szczegółowo przedstawiono względnie prosty estymator energii emitowanej w określonym przedziale czasu z frontu eksploatowanej ściany, na podstawie obserwowanych wartości EU, bez lokalizacji źródeł AE. Przyjęty model i metoda umożliwiły zbudowanie programu, który rozwiązuje zarówno „proste (symulacyjne) zadanie sejsmoakustyki” (tzn. oblicza wartości EU, gdy jest dana energia E oraz współczynnik γ absorpcji energii w pokładzie), jak i „odwrotne zadanie sejsmoakustyki” (tzn. oblicza energię E emitowaną z pola emisji oraz współczynnik γ absorpcji w pokładzie gdy dane są wartości EU). To właśnie niewymagający lokalizacji sposób oszacowania energii AE na podstawie rutynowych ob­serwacji standardową aparaturą - sposób, który ponadto umożliwia oszacowanie wartości ? jako dodatkowego wskaźnika stopnia spękania (a pośrednio i naprężenia) górotworu - czyni przedstawioną metodę niezwykle wygodną i tanią. W końcowej części artykułu przedstawiono przykładowe wyniki estymacji na podstawie obserwacji AE z kopalni.
APA
Kurzeja, J., & Kornowski, J. (2009). Estymacja energii sejsmoakustycznej i współczynnika jej absorpcji w pokładzie przed frontem skrawanej ściany [Estimation of the seismo-acoustic energy and the coefflcient of its absorption in the seam ahead of the front of extracted longwall]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 8(4), 40–54.
 
MLA
Kurzeja, Joanna, and Jerzy Kornowski. “Estymacja Energii Sejsmoakustycznej i Współczynnika Jej Absorpcji w Pokładzie Przed Frontem Skrawanej Ściany [Estimation of the Seismo-Acoustic Energy and the Coefflcient of Its Absorption in the Seam ahead of the Front of Extracted Longwall].” Prace naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 8.4 (2009): 40–54.