Economic assessment of exploitation project worthwhileness

Ekonomiczna ocena opłacalności projektu eksploatacji
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
In the paper, theoretical questions were discussed connected with assessment of worthwhileness of undertaking, i.e. record and settlement of costs in hard coal mining, department cost account as well as methods of financial assessment of investment projects (direct methods of assessment: simple rate of return, payback period; discount methods of assessment: rate of discount, net present value, internal rate of return; uncertainty and risk analysis, sensibility analysis). Practical example of economic efficiency assessment of mining in remnants project was also presented.
Polish abstract: 
W artykule omówiono zagadnienia teoretyczne związane z oceną ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia, tj.: ewidencję i rozliczanie kosztów w górnictwie węgla kamiennego, oddziałowy rachunek kosztów oraz metody oceny finansowej projektów inwestycyjnych (proste metody oceny: prosta stopa zwrotu, okres zwrotu; dyskontowe metody oceny: stopa dyskontowa, zaktualizowana wartość netto, wewnętrzna stopa zwrotu; analiza niepewności i ryzyka, analiza wrażliwości). Przedstawiono także praktyczny przykład oceny ekonomicznej efektywności projektu wybrania resztkowych parceli pokładów.
Polish keywords (source: BazTech): 
APA
Lubosik, Z., & Rędzia, T. (2008). Ekonomiczna ocena opłacalności projektu eksploatacji [Economic assessment of exploitation project worthwhileness]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(2), 81–103.
 
MLA
Lubosik, Zbigniew, and Tomasz Rędzia. “Ekonomiczna Ocena Opłacalności Projektu Eksploatacji [Economic Assessment of Exploitation Project Worthwhileness].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.2 (2008): 81–103.