Factors influencing the selection of preventive, prophylactic and extinguishing technologies used on objects formed from coal wastes

Czynniki wpływające na wybór technologii prewencyjnych, profilaktycznych i gaśniczych stosowanych na obiektach uformowanych z odpadów powęglowych
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 10
2011
Issue 4
Full text: 
Abstract text: 
The article presents preventive, prophylactic and extinguishing technologies used in Poland and abroad on objects formed from coal wastes in the aspect of factors deciding about their selection. To the most important preventive methods belong currently: the selection of optimum graining of disposed coal wastes, decrease of the percentage share of coal content in the material and high waste consolidation in the phase of object realisation. The prophylactic methods comprise: borehole injection and carrying out of the upper reclamation layer. The methods of immediate fighting of the fire hazard cover: borehole injection, carrying out of absorption trenches and earth work, application of inert gases and antipirogens as well as controlled burning of the dumping ground. The article presents examples of application of technologies on specific objects, along with the assessment of individual solutions, equipment used and the extinguishing medium. Moreover, external and internal factors were analysed, which decided about the selection of the method in the case of occurrence of increased thermal state and fire phenomena.
Polish abstract: 
W artykule przedstawiono technologie prewencyjne, profilaktyczne i gaśnicze stosowane w kraju i za granicą na obiektach uformowanych z odpadów powęglowych, w aspekcie czynników decydujących o ich wyborze. Do najważniejszych metod prewencyjnych należą obecnie: dobór optymalnego uziarnienia składowanych odpadów powęglowych, zmniejszenie procentowego udziału zawartości węgla w materiale oraz wysokie zagęszczenie odpadów w fazie realizacji obiektu. Metody profilaktyczne, to: iniekcja otworowa i wykonywanie wierzchniej warstwy rekultywacyjnej. Metody doraźnego zwalczania zagrożenia pożarowego, to: iniekcja otworowa, wykonywanie rowów ekranujących (chłonnych) i robót ziemnych, zastosowanie gazów obojętnych i antypirogenów, a także kontrolowane przepalenie zwałowiska. W artykule podano przykłady zastosowania technologii na konkretnych obiektach wraz z oceną poszczególnych rozwiązań, stosowanego sprzętu oraz medium gaśniczego. Przeanalizowano również czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które zadecydowały o wyborze metody w przypadku wystąpienia podwyższonego stanu termicznego lub zjawisk pożarowych.
APA
Łączny, M. J., Olszewski, P., Gogola, K., & Bajerski, A. (2011). Czynniki wpływające na wybór technologii prewencyjnych, profilaktycznych i gaśniczych stosowanych na obiektach uformowanych z odpadów powęglowych [Factors influencing the selection of preventive, prophylactic and extinguishing technologies used on objects formed from coal wastes]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 10(4), 87–102.
 
MLA
Łączny, M. Jacek et al. “Czynniki Wpływające na Wybór Technologii Prewencyjnych, Profilaktycznych i Gaśniczych Stosowanych na Obiektach Uformowanych z Odpadów Powęglowych [Factors Influencing the Selection of Preventive, Prophylactic and Extinguishing Technologies Used on Objects Formed from Coal Wastes].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 10.4 (2011): 87–102.