Characteristics of species of the vascular flora on the liquidated "Jan Kanty" coal-mine in Jaworzno (USID) area

Charakterystyka gatunków flory naczyniowej na terenie likwidowanej kopalni węgla kamiennego " Jan Kanty" w Jaworznie (GOP)
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
The present paper has floristical-ecological character. It contains the alphabetical index of 294 species of vascular flora overgrowing the post-mine sites of "Jan Kanty" coal-mine in Jaworzno. The studies conducted in the years 2004-2006 included the occurrence rate of particular species of plants. Their specific autoecological properties with reference to their requirements for light, moisture and trophy of soil were also indicated (K. Zarzycki and others, 2002). The belonging of particular species to biocenological groups was determined (W. Szafer and others, 1976) as well as the character of plant life forms was described by Raunkiaer (1905) after L. Rutkowski (1998). The analysis of the selected specific species groups in vascular flora occurring in the investigated areas allowed to indicate that: hemicryptophytes and terophytes form the largest groups, ruderal and segetal species are visibly dominant while native synanthropic species (apophytes) predominate. Plants with full light requirements and mezotrophic species (moderately rich soils) are also very numerous. Mesophilous and hygrophilous species form a clearly dominant group. The analysis of floral species spontaneously entering the post-mine sites provides a range of applicable data concerning, e.g. the selection of species which can serve for biological reclamation.
Polish abstract: 
Artykuł dotyczy zagadnień florystyczno-ekologicznych i zawiera wykaz 294 gatunków flory naczyniowej porastających tereny likwidowanej kopalni "Jan Kanty" w Jaworznie. W badaniach, przeprowadzonych w latach 2004-2006, określono częstotliwość występowania poszczególnych gatunków roślin. Wykazano również ich specyficzne cechy autekologiczne w zakresie zapotrzebowania na światło, wilgotność i trofizm podłoża (Zarzycki i in. 2002). Ustalono przynależność poszczególnych gatunków do grup biocenologicznych (Szafer i in. 1976). Podano charakter formy życiowej roślin według Raunkiaera (1905), za L. Rutkowskim (1998). Na podstawie analizy wyróżnionych grup gatunków flory naczyniowej, występujących na przebadanym obszarze, wykazano, że: najliczniejsze grupy tworzą hemikryptofity i terofity. Dominują wyraźnie zespoły i zbiorowiska gatunków ruderalnych. Najliczniejszą grupę tworzą rodzime gatunki synantropijne (apoflty). Pokaźną grupę tworzą gatunki o dużych wymaganiach świetlnych oraz mezofilne zajmujące podłoża średnio-żyzne. Analiza flory gatunków spontanicznie porastających i trwale kolonizujących górnicze tereny poeks ploatacyjne dostarczyła również wielu danych o charakterze aplikacyjnym, między innymi dotyczących doboru gatunków, które mogą być wykorzystane w rekultywacji biologicznej.
APA
Jędrzejko, K., & Olszewski, P. (2008). Charakterystyka gatunków flory naczyniowej na terenie likwidowanej kopalni węgla kamiennego “ Jan Kanty” w Jaworznie (GOP) [Characteristics of species of the vascular flora on the liquidated “Jan Kanty” coal-mine in Jaworzno (USID) area]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(2), 19–35.
 
MLA
Jędrzejko, Krzysztof, and Paweł Olszewski. “Charakterystyka Gatunków Flory Naczyniowej na Terenie Likwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego ‘ Jan Kanty’ w Jaworznie (GOP) [Characteristics of Species of the Vascular Flora on the Liquidated ‘Jan Kanty’ Coal-Mine in Jaworzno (USID) Area].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.2 (2008): 19–35.