Energetic audit of town chosen area - presentation of computer program "Audyt_miasta_v. 1.0"

Audyt energetyczny wybranego obszaru miasta - prezentacja programu komputerowego "audyt miasta v. 1.0"
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 7
2008
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
Up to now, there were not developed computer programs for preparing thermomodemisation proji of defined areas of towns, e.g.: the city of town, housing estates, sets of buildings of public utilities. Basis of thermomodemisation activities for groups of buildings forms indicatory methods for balancing ther needs, estimating investments' expenditures, as well as for determining economic and ecological effect. In the paper, description of "Audyt_miasta_v.1.0" framework was presented, developed on the bi of algorithm being result of realisation of the work "Algorithm development of energetic audit execul for chosen areas of towns/municipalities" (Ćwieczek 2005). In the discussed version of computer program for executing audit of town chosen area, i.e. buildings' group forming housing estate or chosen sector of town, it was considered: -balance of seasonal demand for heat and thermal power for buildings on the analysed area, -determining parameters of energetic heating systems, -choice of optimal, economically well-founded thermomodemisation improvements, -determination of energetic and economic effects, as well as economic parameters of thermor demisation process for the analysed area of town or group of buildings for two computational optio -related to full range of thermomodemisation - program contains all indicated, optimi improvements for all buildings, -related to the range of thermomodemisation restricted to the height of capital declared by inves - calculations depend on configuration of thermomodemisation improvements, which total ? does not exceeds values of financial resources reserved by Investor for the whole area or a single building. A construction of program makes possible realization of energetic audit both for a group of buildin as well as for a single building, and this enables its application for very wide area. The results calculations can be presented for any single building or together for whole the analysed area. Program was written in MS Excel spreadsheet with the use of MS Visual Basic programmi language. Ail the parameters and input data are loaded to the application through suitably arranged dia boxes, typical for MS Windows operating system, however results of calculations are presented in form of spreadsheet tables and graphs.Minimal requirements for running the application is an office computer of Pentium class with operating system MS Windows as well as MS Excel 97 spreadsheet or any newer one.
Polish abstract: 
Do tej pory nic opracowano komputerowych programów do sporządzania projektów termomodernizacyjnych określonych obszarów miast, na przykład: śródmieścia miasta, osiedli mieszkaniowych, zespołów budynków użyteczności publicznej. Podstawę działań termomodernizacyjnych dla grup budynków stanowią metody wskaźnikowe zarówno bilansowania potrzeb cieplnych, szacowania nakładów inwestycyjnych, jak i wyznaczania efektów ekonomicznych i ekologicznych. W artykule przedstawiono opis działania aplikacji "Audyt_miasta_v. 1.0" opracowanej na bazie algorytmu, będącego wynikiem realizacji pracy pt. "Opracowanie algorytmu wykonywania audytu energetycznego wybranego obszaru miast/gmin" (Ćwieczek 20O5). W omówionej wersji programu komputerowego do wykonywania audytu wybranego obszaru miasta, tj. grupy budynków stanowiących osiedle mieszkaniowe lub wybrany sektor miasta, uwzględniono: -bilans sezonowego zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną budynków na analizowanym obszarze, -wyznaczanie parametrów energetycznych systemów grzewczych, -wybór optymalnych, ekonomicznie uzasadnionych usprawnień termomodernizacyjnych, -wyznaczanie efektów energetycznych, ekonomicznych oraz parametrów ekonomicznych procesu ter-momodernizacji analizowanego obszaru miasta lub grupy budynków dla dwóch opcji obliczeniowych: -dotyczącej pełnego zakresu termomodernizacji - logarytm uwzględnia wszystkie wskazane, zopty-malizowane usprawnienia dla wszystkich budynków, -dotyczącej zakresu termomodernizacji do wysokości zadeklarowanego kapitału inwestora - obliczenia polegają na konfiguracji usprawnień termomodernizacyjnych, których łączny koszt nie przekracza wartości zarezerwowanych przez inwestora środków finansowych, dla całego obszaru lub dla pojedynczego budynku. Konstrukcja programu umożliwia wykonanie audytu energetycznego zarówno grupy budynków, jak i pojedynczego budynku, co pozwala na bardzo szerokie jego wykorzystanie. Wyniki obliczeń mogą być podawane dla pojedynczego budynku lub zbiorczo dla całego analizowanego obszaru. Program został napisany jako aplikacja arkusza kalkulacyjnego MS Excel z wykorzystaniem języka programowania MS Visual Basic. Wszystkie parametry i dane wejściowe są wprowadzane do aplikacji przez układ okien dialogowych, typowych dla systemu MS Windows, natomiast wyniki obliczeń są przedstawione w formie tabel arkusza oraz wykresów. Minimalne wymagania do uruchomienia aplikacji to komputer biurowy klasy Pentium z systemem operacyjnym MS Windows oraz arkusz kalkulacyjny MS Excel 97 lub nowszy.
APA
Ćwięczek, M. (2008). Audyt energetyczny wybranego obszaru miasta - prezentacja programu komputerowego “audyt miasta v. 1.0” [Energetic audit of town chosen area - presentation of computer program “Audyt_miasta_v. 1.0”]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 7(1), 17–42.
 
MLA
Ćwięczek, Mariusz. “Audyt Energetyczny Wybranego Obszaru Miasta - Prezentacja Programu Komputerowego ‘Audyt Miasta v. 1.0’ [Energetic Audit of Town Chosen Area - Presentation of Computer Program ‘Audyt_miasta_v. 1.0’].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 7.1 (2008): 17–42.