The analysis of fatal accidences occurrence in hard coal mines between 2002 and 2010

Analiza występowania wypadków śmiertelnych w górnictwie węgla kamiennego w latach 2002–2010
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 11
2012
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
In the article the new approach to categorization of the circumstances of fatal accidents in hard coal mining has been presented. Currently, the security is being determined by analyzing the number of injured or victims in the ensuing accidents. In the study there has been applied a completely different approach based on analyzing the above mentioned situations without regard to the number of victims but referring to the circumstances of the accident itself. Consequently to these descriptions, there have been stated three categories of circumstances for the fatal accidents in the hard coal mining. On the basis of the available data, the frequency of events, both generally and within each of the entered category has been analysed. The description of each event has been enhanced for the purpose of analysis, several variables of all binary, continuous and discrete type have been introduced. The attempt has also been taken in order to describe the occurrence of accidents using the techniques of time series analysis. This analysis has been carried out in relation to both the time series describing the number of accidents in each day, and the time series describing the number of days between successive accidents. The 15 presented claims describing these dependencies have been the result of these research. All analysis have been carried out on the basis of the statement published annually by the State Mining Authority (Wyższy Urząd Górniczy).
Polish abstract: 
Artykuł przedstawia nowe podejście do kategoryzacji okoliczności występowania wypadków ze skutkiem śmiertelnym w górnictwie węgla kamiennego. Bezpieczeństwo określa się, analizując liczbę poszkodowanych bądź ofiar zaistniałych wypadków. W niniejszym artykule zastosowano odmienne podejście, analizując powyższe sytuacje bez uwzględnienia liczby ofiar, odniesiono się jednak do okoliczności zajścia samego zdarzenia. Na podstawie tychże opisów wprowadzono trzy kategorie okoliczności występowania zdarzeń śmiertelnych w górnictwie węgla kamiennego. W oparciu o dostępne dane przeanalizowano także częstotliwość występowania zdarzeń zarówno w wymiarze ogólnym, jak i w ramach każdej z wprowadzonych kategorii okoliczności. Dla ułatwienia przeprowadzenia analizy rozbudowany został opis każdego zdarzenia przez wprowadzenie szeregu zmiennych zarówno binarnych, jak i ciągłych oraz dyskretnych. W artykule podjęto także próbę opisu występowania zdarzeń za pomocą technik analizy szeregów czasowych. Analizę przeprowadzono dla szeregu czasowego opisującego liczbę zdarzeń w poszczególnych dniach oraz szeregu opisującego liczbę dni między kolejnymi zdarzeniami. W rezultacie prowadzonych badań sformułowano 15 wniosków opisujących wspomniane zależności. Wszystkie analizy prowadzono w oparciu o zestawienia publikowane każdego roku przez Wyższy Urząd Górniczy.
APA
Michalak, M. (2012). Analiza występowania wypadków śmiertelnych w górnictwie węgla kamiennego w latach 2002–2010 [The analysis of fatal accidences occurrence in hard coal mines between 2002 and 2010]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 11(2), 61–88.
 
MLA
Michalak, Marcin. “Analiza Występowania Wypadków Śmiertelnych W Górnictwie Węgla Kamiennego W Latach 2002–2010 [The Analysis of Fatal Accidences Occurrence in Hard Coal Mines between 2002 and 2010].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 11.2 (2012): 61–88.