The sensitivity analysis of the mining sector in Poland in the context of developing strategies to adapt to climate change

Analiza wrażliwości sektora górnictwa w Polsce w kontekście opracowania strategii adaptacji do zmian klimatu
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 10
2011
Issue 1
Full text: 
Abstract text: 
The paper presents an attempt to determine the sensitivity of the mining sector to climate factors and change. In recent years, this issue has become the part of the European and national policy. The White Paper, published on April 1, 2009 by the European Commission, describes the scope of the EU countries to reduce sensibility to the impact of climate change. The economic sector, which should take adaptation measures in Poland is the hard bituminous coal and lignite mining. Because of the diverse infrastructure mining enterprises are particularly vulnerable to adverse climate change. The impact ofclimate factors and change is determined on the basis of surveys conducted in 36 mining enterprises (32 hard bituminous coal mines and 4 lignite mines). The impact of: freezing and pouring rains, floods, high annual volume of rainfall, low and high state of water, a thick cover of snow, hurricanes, prolonged ice cap, gusty winds, prolonged hot periods, high humidity and sunlight as well as soil moisture has been analysed. The analysis was performed in the context of the mining enterprises action stages, which include: coal mining, processing, transport and storage as well as disposal of waste.
Polish abstract: 
W artykule podjęto próbę określenia wrażliwości sektora górnictwa na czynniki i zjawiska klimatyczne. W ostatnich latach zagadnienie to stało się częścią polityki europejskiej i krajowej. W Białej Księdze, opublikowanej 1 kwietnia 2009 roku przez Komisję Europejską, określono zakres zmniejszania wrażliwości krajów UE na oddziaływanie zmian klimatu. Sektorem gospodarki w Polsce, który powinien podjąć działania adaptacyjne, jest górnictwo węgla kamiennego i brunatnego. Zakłady górnicze, ze względu na zróżnicowaną infrastrukturę, są szczególnie narażone na działanie niekorzystnych zjawisk klimatycznych. Wpływ czynników i zjawisk klimatycznych określono na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 36 zakładach górniczych (32 kopalnie węgla kamiennego i 4 kopalnie węgla brunatnego). Przeanalizowano oddziaływanie: marznących i nawalnych deszczów, powodzi, dużej rocznej wielkości opadów, stanów niskich i wysokich wód, grubej pokrywy śnieżnej, huraganów, długotrwałego zalegania pokrywy lodowej, porywistych wiatrów, długotrwałych okresów upalnych, dużej wilgotności powietrza i nasłonecznienia oraz wilgotności gleby. Analizę przeprowadzono, biorąc pod uwagę etapy działania zakładów górniczych, do których zaliczono: wydobycie węgla, przeróbkę, transport i magazynowanie, a także składowanie odpadów.
APA

Łączny, M. J., Olszewski, P., & Kelm, M. (2011). Analiza wrażliwości sektora górnictwa w Polsce w kontekście opracowania strategii adaptacji do zmian klimatu [The sensitivity analysis of the mining sector in Poland in the context of developing strategies to adapt to climate change]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 10(1), 27–40.

 
MLA
Łączny, M. Jacek, Paweł Olszewski, and Marcin Kelm. “Analiza Wrażliwości Sektora Górnictwa w Polsce w Kontekście Opracowania Strategii Adaptacji do Zmian Klimatu [The Sensitivity Analysis of the Mining Sector in Poland in the Context of Developing Strategies to Adapt to Climate Change].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 10.1 (2011): 27–40.