Analysis of the process of implementation of clean coal technologies in Poland

Analiza procesu wdrażania czystych technologii węglowych w Polsce
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Rocznik 11
2012
Issue 2
Full text: 
Abstract text: 
In the article, the modification of the method for assessing the fire hazards in areas of coal mining wastes locating has been proposed. The primal method was developed in the Central Mining Institute (Główny Instytut Górnictwa) in the 1980s of the 20th century and modified in 1996. The aim of the undertaken changes has been to simplify the already existing method. It has been adapted to the current technical possibilities in the field of the research parameters defining the thermal state of objects formed from mining waste. As the important aspect the technical conditions of this method have also been stated, including the assessment of the quality of the carried out works. In the method modified in this way, the major fire hazard assessment criteria have been regarded as: - the scope and frequency of tests on thermal state of an object, - the evaluation of the indicator of the formed embankments density.
Polish abstract: 
W artykule zaproponowano modyfikację metody oceny zagrożenia pożarowego na terenach lokowania odpadów powęglowych. Metoda pierwotna została opracowana w Głównym Instytucie Górnictwa w latach 80. XX w. i zmodyfikowana w 1996 r. Wprowadzone zmiany zmierzały do uproszczenia istniejącej już metody. Dostosowano ją do obecnych możliwości technicznych w zakresie badań parametrów określających stan termiczny obiektów formowanych z odpadów powęglowych. Ważny aspekt stanowiły także warunki techniczne omawianej metody, obejmujące ocenę jakości prowadzonych robót. W tak zmodyfikowanej metodzie najważniejszymi kryteriami oceny zagrożenia pożarowego są: - zakres i częstotliwość badań stanu termicznego obiektu, - ocena wskaźnika zagęszczenia uformowanych nasypów.
APA

Hausner, J., & Białecka, B. (2012). Analiza procesu wdrażania czystych technologii węglowych w Polsce [Analysis of the process of implementation of clean coal technologies in Poland]. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, 11(2), 33–47.

 
MLA
Hausner, Joanna, and Barbara Białecka. “Analiza Procesu Wdrażania Czystych Technologii Węglowych W Polsce [Analysis of the Process of Implementation of Clean Coal Technologies in Poland].” Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 11.2 (2012): 33–47.